Välj en sida

Området vid våtmarksbassängen i december 2021, innan grävningsarbetet inletts.

Vattenhantering i jord- och skogsbruksområdena i västra Nyland – VALUME – projektet har framskridit från planering till förverkligande. I Maasoja i Vichtis bygger man en fåra i två plan och en våtmarkshelhet, som renar vattnet i Maasojadiket innan det når Vichtisån. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Maasoja är ett av VALUME-projektets pilotobjekt, som har valts på basen av dess andel skog inom tillrinningsområdet. Fåran i två plan och våtmarken, som skall byggas, kommer i slutet av Maasoja innan vattnet rinner ut i Vichtisån.  Maasojadikets tillrinningsområde vid denna plats är ca 643 ha och nästan allt vatten från tillrinningsområdet kommer att rinna genom konstruktionerna samtidigt som de renas. 

Längden på fåran i två plan, som kommer att förverkligas, är ca 500 m. Med byggandet av en fåra i två plan avser man återställandet av den nuvarande fåran, som påminner om ett huvuddike, till en mera naturenlig fåra med översvämningsplatåer. Genom att göra fåran bredare, slänterna flackare och en utökning av vegetationen jämnar man ut flödena, förhindrar erosion, renar vattnet samt skapar levnadsmiljöer. I den övre delen i början av den restaurerade fåran, förverkligar man en utjämningsbassäng. Början av utjämningsbassängen bekläds med stenar, som förbättrar syresättningen av vattnet.

Våtmarksbassängens yta är ca 1,5 ha. Våtmarken består av en inledande djupare utjämningsbassäng, ett grundare mittparti och i slutet av en djupare bassäng.  Vattnets strömningsrutt genom våtmarken görs så, att fiskarnas vandring genom våtmarken upp i Maasoja inte hindras. Tröskeln via vilken vattnet rinner från våtmarken görs svagt sluttande. I våtmarksområdet bygger man fågelöar.  Våtmarken ökar naturens diversitet och hjälper speciellt vattenfågelarter, som håller på att minska. De jordmassor, som uppstår vid grävandet, deponeras på åkrar i närheten och på det sättet förbättrar man åkrarnas odlingsegenskaper.

Maasoja är VALUME-projektets största vattenhanteringsobjekt och det är fint att få följa med förverkligandet av det. Fåran i två plan som byggs, är den första i denna omfattning som gjorts inom LUVYs projekt”, berättar LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl.

Tilläggsuppgifter:

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.