Valitse sivu

Kosteikkoaltaan alue joulukuussa 2021, ennen kaivutöiden aloitusta.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hanke on edennyt suunnittelusta toteutukseen. Vihdin Maasojalle rakennetaan kaksitasouoman ja kosteikon kokonaisuus, joka puhdistaa Maasojan vesiä ennen niiden päätymistä Vihtijokeen. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Maasoja on yksi VALUME-hankkeen pilottikohteista, joka on valittu valuma-alueen metsäisyyden perusteella. Nyt rakennettavat kaksitasouoma ja kosteikko tulevat Maasojan päähän ennen veden purkautumista Vihtijokeen. Kohteeseen purkautuva Maasojan valuma-alue on kooltaan noin 643 ha ja lähes kaikki valuma-alueen vedet tulevat kulkemaan rakenteiden läpi ja puhdistumaan samalla.

Toteutettavan kaksitasouoman pituus on noin 500 metriä. Kaksitasouoman perustamisella tarkoitetaan valtaojamaiseksi muotoillun uoman palauttamista luonnontilaisempaa muistuttavaksi tulvatasanteelliseksi uomaksi. Uoman leventäminen, penkkojen loiventaminen ja kasvipeitteisyyden lisäys tasaavat virtaamia, ehkäisevät eroosiota, puhdistavat vettä ja luovat elinympäristöjä. Ylävirralle, uomakunnostuksen alkuun toteutetaan vaimennusallas. Vaimennusaltaan alkuun asennetaan kiviverhoilu, joka edistää veden hapettumista.

Kosteikkoallas on pinta-alaltaan noin 1,5 ha. Kosteikko muodostuu alun syvemmästä vaimennusaltaasta, matalammasta keskikohdasta ja lopussa olevasta syvemmästä altaasta. Veden virtausreitti kosteikon läpi perustetaan siten, että kalojen nousua Maasojaan kosteikon läpi ei estetä. Veden purkukynnys kosteikolta toteutetaan loivana. Kosteikon alueelle toteutetaan lintusaaria. Kosteikko lisää luonnon monimuotoisuutta ja auttaa etenkin taantuvia vesilintuja. Rakentamisesta muodostuvat kaivumassat läjitetään läheisille pelloille ja näin parannetaan peltojen viljeltävyyttä. ”Maasoja on VALUME-hankkeen suurin vesienhallintakohde ja on hienoa päästä seuraamaan sen toteutusta. Rakentuva kaksitasouoma on ensimmäinen tässä laajuudessa tehty kaksitasouoma LUVYn hankkeissa”, kertoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.

Lisätietoja:

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittivat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia olivat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.