Välj en sida

Den vintriga Svartån i väntan på vårens ankomst. (LUVY / Henna Björqkvist) 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) i samarbete med Raseborgs stad bjuder in alla mark- och vattenområdesägare längs Svartån, jordbrukare i området och andra intresserade till en fiskkväll vid Svartån. Evenemanget är en uppföljning till fiskkvällen som hölls den 31 oktober 2023, där man diskuterade och sökte svar på hur fiskar påverkar bland annat jordbruket. Under evenemanget klargjordes bland annat att förekomsten av fisk i bäckar eller åar inte i sig förhindrar exempelvis underhåll av diken inom jordbruket, utan det handlar om att ta hänsyn till naturvärden i fallspecifika miljöbelastande projekt (exempelvis torrläggningsprojekt).

Under fiskkvällen i mars kommer det att ges en lägesrapport angående planerna för fisktrapporna vid Åkerforsen och Svartåforsen längs Svartån, samt Vi får även höra de senaste resultaten från de redan byggda fisktrapporna vid Åminnefors och Billnäs, samt om resultat från fiskvägsräknaren och nedvandringsundersökningen. För att stärka laxbeståndet i Svartån och förbättra livsmiljön för flodpärlmusslan har åtgärden med utplantering av laxfisk också föreslagits i vattendragsvisionen för Laxfiskarna till Karisån 2030. Under evenemanget kommer man att gå igenom planerna för utplantering av fisk och vilka lov som behövs för det i Svartån och dess sidobäckar. Vi går även igenom hur markägaren kan påverka utplanteringen av fisk och fisket. 

Var: Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis 
När: tisdagen den 20 mars 2024 kl. 18:00–20:00 (kaffeservering från kl. 17:30) 
För vem: Mark- och vattenägare längs Svartån, jordbrukare i området och andra intresserade. 

Läs mera och anmäl dig >>

Vid evenemanget närvarar representanter och experter för Laxfiskarna till Karisån 2030-vattendragsvisionen från Raseborgs stad och LUVY.

Evenemanget kommer att genomföras så tvåspråkigt som möjligt: Talarna talar sitt modersmål, och skriftliga presentationsmaterial finns tillgängliga både på finska och svenska. Diskussionen mot slutet av evenemanget kommer att hållas på finska, men frågor och centrala innehåll i svaren kommer att tolkas till svenska för publiken på plats.

Evenemangsplatsen rymmer cirka 80 personer – anmäl dig på förhand, senast söndagen den 17.3. Det kommer också att finnas kaffeservering under evenemanget.

Välkommen att lyssna och diskutera om Svartån och dessa sidobäckar, fiskvägar och utplanteringar!

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.