Välj en sida

I Finland har man rensat, rätat ut och uppdämt de rinnande vattnen, vilket har lett till att många arter, som är beroende av rinnande vatten, har blivit utrotningshotade eller rentav försvunnit helt. I LUUVIRSU-projektet återför man de rinnande vattnen till ett mera naturenligt skick.  Av det gynnas de värdefulla vandringsfiskarna, den utrotningshotade flodpärlmusslan samt den övriga naturen i rinnande vatten. Det faktum, att undervattensnaturen repar sig, inverkar positivt även på livet ovanför vattenytan.

Projektet LUUVIRSU (Skyddet av rinnande vatten, restaurering och säkrande av naturens mångfald i Västra Nyland) fick en finansiering på 277 000 euro från Nylands NTM-central. Projektet främjar den rinnande vattennaturens mångformighet och återställer de rinnande vattenekosystemens funktion i Västra Nylands vattendrag i speciellt de objekt, som man i det nyländska vattenskyddets åtgärdsprogram 2022–2027 föreslagit åtgärder. Projektets totala budget är 554 000 euro under åren 2022–2024.

Inom projektet planerar och förverkligar man restaureringar av rinnande vatten genom att avlägsna små vandringshinder och genom att främja avlägsnandet av större vandringshinder. Med arbetet strävar man efter att återställa vandringsförbindelsen samt ett fungerande å-ekosystem. Restaureringar planeras delvis också för enskilda deltillrinningsområden. I dessa beaktar man naturen i de rinnande vattnen samt strävar till att förbättra vattendragets tillstånd, fördröjande av vattnet samt en minskning av belastningen.

Projektets åtgärder koncentreras till Karisån och Sjundeå å. De bägge vattendragens ekologiska tillstånd och speciellt naturtillståndet i deras vattendragsformationer har försämrats av vattenbyggande, rensning och uträtning av fårorna, tillrinningsområdenas markanvändning samt genom en förändrad vattencirkulation.

LUUVIRSU-projektet fortsätter med det vattendragsrestaureringsarbete som gjorts av Hiidenvesi- och Sjundeå:ås separata projekt som upphör under detta år.

“Med hjälp av restaureringar av de rinnande vattnen kan man återställa fårans egenskaper så, att den närmar sig ett naturligt tillstånd.  Det görs genom att förändra fårans struktur, vattenstyrningen och strömningen. Samtidigt förbättrar man levnadsmiljöerna för de arter som är beroende av rinnande vatten”, säger LUVYs projektchef Juha-Pekka Vähä.

Restaureringsåtgärder är bl.a. ändringen av små dammar till naturenliga forsar, återförande av stenar och grus i fåran, fårornas erosionsskydd samt placerande av trämaterial för att göra organismsamhällena mera mångsidiga.

Vid planeringen av restaureringsåtgärderna beaktar man även jord- och skogsbrukets behov, som i vissa fall gör det möjligt att även främja produktionsområdenas torrläggning tillsammans med de projekt som vi koordinerar Projektets målsättning är också att sprida och förankra kunskap gällande rinnande vatten hos tillrinningsområdets aktörer.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

LUUVIRSU-projektet finansieras av de lokala visionerna Laxfiskarna till Karisån 2030 och En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 samt av följande kommuner inom tillrinningsområdet, Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå, Loppis och Ingå via Hiidenvesi restaureringsprojekt. Dessutom finansieras Hiidenvesi restaureringsprojekt av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karisåns vattendrags fiskeriområde. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med 50 % av projektets förverkligade kostnader under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.