Valitse sivu

Virtavesiä on Suomessa perattu, suoristettu ja padottu, minkä vuoksi monet virtavesiriippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet tai jopa kokonaan hävinneet. LUUVIRSU hankkeessa palautetaan virtavesiä kohti luonnonmukaisempaa tilaa. Siitä hyötyvät arvokkaat vaelluskalat, uhanalainen jokihelmisimpukka ja muu virtavesiluonto. Vedenalaisen luonnon elpyminen vaikuttaa myönteisesti myös vedenpinnan yläpuoliseen elämään.

Tänä vuonna käynnistynyt LUUVIRSU-hanke (Virtavesiluonnon suojelu, kunnostaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen Länsi-Uudellamaalla) sai 277 000 euron rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta. Hanke edistää virtavesiluonnon monimuotoisuuden ja virtavesiekosysteemin toiminnan palautumista Länsi-Uudenmaan vesistöissä erityisesti kohteissa, joille Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2022–2027 on esitetty toimenpiteitä. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2022–2024 on 554 000 euroa.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan virtavesikunnostuksia poistamalla pieniä vaellusesteitä ja edistämällä suurten vaellusesteiden poistamista. Työllä pyritään joen vaellusyhteyden ja toimivan jokiekosysteemin palauttamiseen. Kunnostuksia suunnitellaan osin myös osavaluma-aluekohtaisesti. Niissä huomioidaan virtavesiluonto ja vesistön tilan parantaminen, veden viivyttäminen ja kuormituksen vähentäminen.

Hankkeen toimet keskittyvät etenkin Karjaanjokeen ja Siuntionjokeen. Molempien vesistöjen ekologista tilaa ja erityisesti niiden virtavesimuodostumien luonnontilaa ovat heikentäneet vesirakentaminen, uomien perkaaminen ja suoristaminen, valuma-alueen maankäyttö ja muuttunut vedenkierto. LUUVIRSU-hanke jatkaa virtavesikunnostuksilla tänä vuonna päättyvien Hiidenveden ja Siuntionjoen erillishankkeiden työtä.

“Virtavesikunnostuksilla voidaan ennallistaa uoman ominaisuuksia ja palauttaa uomaa lähemmäs luonnontilaa. Se tehdään muuttamalla uoman rakennetta, veden ohjausta ja virtausta. Samalla parannetaan virtavesistä riippuvaisten lajien elinympäristöjä”, sanoo LUVYn hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä.

Kunnostustoimia ovat mm. pienempien patojen muuttaminen luonnonmukaisiksi koskiksi, kivien ja soran palauttaminen uomaan, uomien eroosiosuojaus ja puumateriaalin lisääminen eliöstön monipuolistamiseksi.

Kunnostustoimenpiteitä suunniteltaessa huomioidaan myös maa- ja metsätalouden tarpeet, mikä joissain tapauksissa mahdollistaa myös tuotantoalueiden peruskuivatuksen edistämisen yhdessä muiden koordinoimiemme hankkeiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on myös jakaa ja jalkauttaa virtavesiin liittyvää tietoa valuma-alueen toimijoille.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

LUUVIRSU-hanketta rahoittavat alueellisten visioiden Lohikalat Karjaanjokeen 2030 ja Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta vesistöalueiden kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio, Loppi ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.