Välj en sida

LUUVIRSU

LUUVIRSU – Skydd av naturen vid rinnande vatten, restaurering och tryggande av mångfalden i Västnyland 

LUUVIRSU är ett allmännyttigt projekt som främjar naturens mångfald i rinnande vatten och återhämtning av funktionen hos ekosystem i sådana rinnande vatten som tas upp i åtgärdsprogrammet för vattenvården 2022–2027 i västra Nyland. Samtidigt främjar projektet de mål som tagits upp i kommunernas gemensamma vattendragsvisioner för Sjundeå å och Laxfiskarna till Karisån.

Inom projektet genomförs inventeringar av rinnande vatten, restaureringar och avlägsning av vandringshinder. Restaureringar planeras och förverkligas enligt delavrinningsområde och genom att heltäckande ta i beaktande naturen i rinnande vattendrag samt fördröjning av vattenflödet, förbättring av tillståndet och minskning av belastningen. Dessutom hör uppföljning av projektåtgärdernas effekter till åtgärderna, exempelvis genom elprovfiske eller observationer av bottenlevande djur.

Målsättningar: Målet med projektet är att skydda, förbättra och restaurera rinnande vatten i de västra delarna av landskapet Nyland genom att förverkliga åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland för åren 2022–2027. På lång sikt är målet att förbättra levnadsförhållandena för hotade arter såsom öring och flodpärlmussla samt att möjliggöra arternas naturliga livscykler. Samtidigt stöds och sprids information och kunnande till aktörer inom avrinningsområdena genom projektet.

Tidtabell: 2022–2024

Finansiering: 554 000 €

Finansiärer: Projektet LUUVIRSU finansieras av de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Karisån 2030 och En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030. Dessutom finansieras projektet av vattendragsområdenas kommuner Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå, Loppis och Ingå genom projektet för Hiidenvesi restaurering. Projektet för Hiidenvesi restaurering finansieras också av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karisåns vattendrags fiskeriområde. Miljöministeriet finansierar 50 % av de kostnader som uppkommer vid förverkligandet av projektet genom programmet för effektiverat vattenskydd under åren 2022–2024.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Joonas Tammivuori

Joonas Tammivuori

Position

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste restaureringsplan, fågelbestånden, restaureringarna av strömmande vatten samt om eventuella andra restaureringsåtgärder. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet