Välj en sida

Dammbassängen ovanför Räpsänjoki plankdamm före och efter det att dammen revs. (LUVY / Mikko Melasniemi & Pinja Peltonen)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligade år 2023 restaureringar av strömmande vatten inom projekten LUUVIRSU, som finansierades med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram, samt inom småvatten Helmi-projektet, som finansierades av Helmi-levnadsmiljöprogrammet. Restaureringar förverkligades på sammanlagt fem olika platser i Karisåns och Sjundeå å:s vattendrag.

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Joonas Tammivuori
miljösakkunnig
projektkoordinator
joonas.tammivuori@luvy.fi
050 326 3302

LUUVIRSU-projektet finansieras av de lokala visionerna Laxfiskarna till Karisån 2030 och En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 samt av följande kommuner inom tillrinningsområdet, Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå, Loppis och Ingå via Hiidenvesi restaureringsprojekt. Dessutom finansieras Hiidenvesi restaureringsprojekt av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karisåns vattendrags fiskeriområde. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med 50 % av projektets förverkligade kostnader under åren 2022–2024.

Projektet Småvatten-HELMIs totala budget var 494 000 €, av vilken 80 % finansierades genom bidrag från miljöministeriets Livsmiljöprogram Helmi. Västra Nylands andel av projektets finansiering var 20 %. I projektets finansiering deltog dessutom Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, stiftelsen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simo kommun, Saarijärvi stad och Suomen vesistösäätiö sr. För Västra Nylands andel av egenfinansieringen svarade Hiidenvesi restaureringsprojekt samt vattendragsvisionen Sjundeå å 2030.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.