Välj en sida

Bild 1: Mika Malin (i förgrunden) förevisar alfa alfa, en av de arter som används som bottengröda.

Trots det regniga höstvädret sammankom över 20 deltagare på Vierelä gård för att höra om mångformig och regenerativ odling vid åkerkantsevenemanget 7.10, som arrangerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Evenemanget, som koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö arrangerades med gemensamma krafter av Hiidenvesi restaurerings-, Sjundeå å:s restaurerings 2020–2022-, VALUME- och Veikkola restaureringsprojekt.

Dragare för evenemanget var värdparet på Vierelä gård Mika och Eliisa Malin, som presenterade de regenerativa odlingsmetoder, som man prövat på gården. Vid tidpunkten för evenemanget växte höstsäd, bondböna och gräsblandningar, i vilken ingick sammanlagt 21 olika sorter, på gården. Grässorterna fungerar som bottengrödor, som sås under de växter man odlar. Avsikten med bottengrödorna är, att ta utrymme av skadliga ogräs samt att hålla marken bevuxen även efter tröskningen av säden. Då odlingsväxterna skördats, kommer bottengrödorna åt att växa friare, då fotosyntesen och kolbindningen på åkern fortgår och risken för erosion och urlakning av näringsämnen minskar.  

På åkerskiftena pågick olika försök, t.ex. på ett skifte hade man 21 olika sorter och på ett annat timotej (gammal metod). ”Försöken görs i liten skala och tas i bruk i större skala först då man konstaterat, att de fungerar” berättar Mika Malin.

Vierelä gård är med i Baltic Sea Action Group:s (BSAG) Carbon Action -projekt, Vars strävan är, att öka kolbindningen i marken och göra odlingen mera miljövänlig. BSAG, vars officiella namn är Fonden levande Östersjön, fungerar som förmedlare av information samt inledare av samarbete mellan olika aktörer inom jordbrukssektorn. ”Odlarna och forskarna har ömsesidigt mycket att lära av varandra och via BSAG testar man metoder samt utvecklar dem på riktiga lantgårdar”, konstaterar Eliisa Malin som fungerar som planerare i Baltic Sea Action Groupin.

I slutet av evenemanget bekantade man sig med Vierelä våtmark, som blivit färdig på sommaren 2021 och som byggts av Hiidenvesi-restaureringsprojekt. Våtmarken renar vatten, som rinner ut i ån Vichtisån. Våtmarken byggdes på ett åkerområde, där man har haft upprepade problem med dräneringen och åkern har varit för fuktig.  Avsikten är, att insamla fakta om våtmarkens funktion och utveckling bl.a. med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur. På Vierelä gård håller man på att bygga ett EMMI miljöuppföljningssystem och Masinoteks verkställande direktör Juha Pohjala berättade om systemet vid evenemanget. Systemet mäter och samlar in olika data och med hjälp av det, kan man följa med våtmarkens funktion.

Bild 2: vid evenemanget bekantade man sig med våtmarken (i bakgrunden), som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojekt och blev färdig år 2021. Våtmarken presenterades av LUVYs sakkunniga Virve Ståhl.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Projektchef Hiidenvesi restaurering
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Anu Suonpää-Espinola
Projektchef Sjundeå å:s restaurering
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 8237

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.