Välj en sida

Dagvattenrör i Veikkola i Kyrkslätt. (LUVY / Arto Muttilainen) 

Arbetet med att restaurera vattendrag fortsätter i Veikkola i Kyrkslätt, då projektet Veikkola vattendragsrestaurering 2023-2024 fick en finansiering på 54 000 € från Vattenskyddets effektiviseringsprogram från Nylands NTM-central. I projektet fortsätter man med restaureringen av sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi i enlighet med restaurerings- och vårdplanen, genom vilka man strävar till att förbättra sjöarnas ekologiska status till nivån god. Projektet finansieras också av Kyrkslätts kommun (30 000 €) samt Kyrkslätts Vatten (24 000 €). Projektets totala budget för åren 2023–2024 är 108 000 €. 

I projektet fortsätter med vårdfiske och uppföljningen av vattenkvaliteten samt djurplanktonen i sjön Kaljärvi, som är i det sämsta skicket. Dessutom utför man provfiske i Kaljärvi för att reda ut det treåriga effektiverade vårdfiskets inverkan. 

“Under senaste år kunde man inte ännu notera några tydliga effekter på vattenkvaliteten och mängden djurplankton till följd av det effektiverade vårdfisket i Kaljärvi, och därför fortsätter man under detta år det effektiverade vårdfisket samtidigt som man med hjälp av provfiske reder ut eventuella förändringar i fiskbeståndets uppbyggnad. Vissa indikationer på att vattenkvaliteten har blivit bättre har man fått under perioden för det effektiverat vårdfisket”, berättar Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) vattendrags- och fisksakkunniga Jussi Vesterinen

Dessutom har ligger planeringen av konstruktioner, som siktar på hanteringen av dagvatten, som hamnar i vattendragen, i centrum för projektet. Dagvattenutredningen, som gjordes i det tidigare Veikkola vattendragsrestaureringsprojektet, fungerar som arbetets rättesnöre.  Utöver planeringen av dagvattenkonstruktioner ger man information till de lokala invånarna gällande åtgärder som minskar dagvattenbelastningen.  

“Dagvattnen utgör enligt våra utredningar en betydande yttre näringsbelastningsfaktor i Veikkola. Dessutom kan det i dagvattnen förekomma förhöjda halter av skadliga ämnen.  I redan utbyggda områden är det utmanande att göra nya konstruktioner, men någonting kommer man sannolikt att kunna förverkliga. Inom området framhävs invånarnas egna val på gårdsplanerna till exempel när det gäller husdjurens lämningar”, tillägger Vesterinen. 

Vid kartläggningarna under tidigare år har det framgått, att sjöarnas gäddbestånd kan begränsas av bristen på reproduktionsområden. Inom projektet reder man ut möjligheten att bygga en gäddfabrik i området. 

“En gäddfabrik är en våtmark, som gör det möjligt för gäddan att föröka sig, och som dessutom kan fungera som ett område som minskar åker- och dagvattenbelastningen.  I Veikkolaområdet kunde en sådan här hybridvåtmark vara ett bra alternativ, eftersom belastningen från åkrar är utöver dagvattenbelastningen utgör en betydande belastning”, klargör projektets koordinator, vattendrags- och fisksakkunniga Maj Rasilainen från LUVY. 

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Veikkola vattendragsrestaureringsprojekt finansieras under åren 2023–2024 av Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Vatten. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsfond med 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.