Valitse sivu

Hulevesiputkistoa Kirkkonummen Veikkolassa. (LUVY / Arto Muttilainen) 

Kirkkonummen Veikkolassa vesistöjen kunnostustyö jatkuu, kun Veikkolan vesistökunnostus 2023–2024 -hanke sai 54 000 € rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeessa jatketaan Perälänjärven, Lamminjärven ja Kaljärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman mukaista vesistökunnostusta, jolla tähdätään järvien ekologisen tilan parantamiseen hyvään luokkaan. Hanketta rahoittavat myös Kirkkonummen kunta (30 000 €) sekä Kirkkonummen Vesi (24 000 €). Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2023–2024 on 108 000 €. 

Hankkeessa jatketaan heikkokuntoisimman Kaljärven hoitokalastusta sekä vedenlaadun ja eläinplanktonin seurantaa. Lisäksi Kaljärvellä toteutetaan koekalastus kolmivuotisen tehokalastusvaiheen vaikutusten selvittämiseksi. 

“Viime vuonna tehokalastuksen vaikutukset eivät näkyneet vielä kovin selvästi Kaljärven vedenlaadussa eivätkä eläinplanktonin määrässä ja koossa, joten tänä vuonna jatketaan tehokasta hoitokalastusta samalla kun selvitetään mahdollisia kalastorakenteen muutoksia koekalastuksin. Viitteitä vedenlaadun paranemisesta kuitenkin on saatu tehokalastusvaiheen aikana”, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vesistö- ja kala-asiantuntija Jussi Vesterinen

Lisäksi hankkeessa keskiössä on vesistöihin johtuvan huleveden käsittelyyn tähtäävien hulevesirakenteiden suunnittelu. Aiemmassa Veikkolan vesistökunnostus -hankkeessa valmistunut hulevesiselvitys toimii työn ohjenuorana. Rakenteiden suunnittelun lisäksi annetaan tietoa paikallisille asukkaille hulevesikuormituksen vähentämistoimista. 

“Hulevedet ovat Veikkolassa selvitystemme mukaan merkittävä ulkoinen ravinnekuormittaja. Lisäksi hulevesissä voi olla kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Jo rakennetuille alueille on haastavaa tehdä uusia rakenteita, mutta jotain pystytään todennäköisesti toteuttamaan. Alueella korostuu paljon asukkaiden omat valinnat piha-alueilla ja esimerkiksi lemmikkien jätösten suhteen.”, Vesterinen lisää. 

Aiempien vuosien kartoituksissa on selvinnyt, että järvien haukikannan kokoa voi rajoittaa lisääntymisalueiden puute. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia rakentaa haukitehdas alueelle. 

“Haukitehdas on hauen lisääntymisen mahdollistava kosteikko, joka voi toimia myös pelto- tai hulevesikuormituksen vähentämisessä. Veikkolan alueella tällainen hybridikosteikko voisi olla hyvä vaihtoehto, koska myös peltokuormitus on hulevesien ohella toinen merkittävä kuormittaja”, selventää hankkeen koordinaattori, vesistö- ja kala-asiantuntija Maj Rasilainen LUVYstä. 

Lisätietoja: 

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa vuosina 2023–2024 Kirkkonummen kunta ja Kirkkonummen Vesi. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.