Välj en sida

I kartenkäten fick vi många svar speciellt från Raseborg.

Totalt svarade 138 personer på kartenkäten och totalt fick man 236 st kartsvar. Enkäten riktades till invånare och stugfolk utmed kusten i Västra Nyland. Resultaten utnyttjas då man planerar restaureringsåtgärder i kustvattnen i Västra Nyland.

Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) samlade under perioden 1.6.2021–27.3.2022 genom en kartenkät in observationer om kustvattnen tillsammans med kommunerna Raseborg, Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå. Det var möjligt att svara på både finska och svenska. Enkäten utfördes som en del av projektet Västra Nylands kustvattenvision 2021.

”Projektets målsättning är, att tillsammans med områdets aktörer utgående från tillrinningsområdena få igång en restaurering av övergödda havsvikar och kustvattnen med målet ett gott ekologiskt tillstånd”, berättar projektets koordinator Katja Pellikka.

Med hjälp av svaren kartlade man utöver observerade problem i kustvattnen även invånarnas och fritidsfolkets vilja att betala samt möjligheter och intresse att delta i olika restaureringsåtgärder. Dessutom samlade man in kontakter med tanke på kommande talkon samt förfrågningar. I enkäten redde man ut huruvida det skett förändringar i problemområdena jämfört med situationen år 2019, då man gjorde en motsvarande enkät gällande hela Västra Nyland. I nästa samtliga fall upplevde de svarande, att situationen allmänt taget har försämrats jämfört med tidigare.

Den överlägset största andelen av noteringarna sammanhängde med vattenkvalitetsproblem, övergödning eller igenslamning av bottnen. 14 noteringar gällde fiskplatser och 40 noteringar lekplatser.

Då det gälld fria noteringar fick man in flera noteringar gällande nya hot spot-områden. Man fick flera noteringar gällande nedskräpningen av Kråkholmens miljö nära Ekenäs centrum samt översvämningar i området kring Södra viken. I övriga områden gällde problemen i hot spot-områdena, igenslamning av bottnen, övergödning eller igenväxning.  Inom Raseborg är sådana områden området runt Jomalviken, Odensö-området, Raseborgsåns mynning, Östra sidan av Rågö samt Strömmen och Persöfladan samt passagen mellan dessa. I Ingå fick man många noteringar från närområdet intill Fagerviken och Nötö. I Kyrkslätt nämndes Tavastfjärden samt öster om Porkalafjärden Bockfjärden- och Harasatsvikenområdet.

Av de svarande hade ca 15 % antingen möjlighet eller intresse att utnyttja vattenskyddslösningar inom sina egna områden. Ca 7 % av dem som svarat var redo att göra en månatlig finansiell insats för vattendragsrestaureringarna. En betydligt större andel (lite över 60 %) var redo att satsa på vattendragsrestaureringar bland annat genom att delta i talkon, producera informationsmaterial eller ansluta sig som bokföringsfiskare.

Bland dem som svarade på enkäten utlottades två spabiljetter, som vi har skickat till dem som vann. Man kan i fortsättningen bekanta sig med svaren från kartenkäten på Vattnenskvalitet-portalen.

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands kustvattenvision 2021–2022 -projektet finansierade av Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Nylands NTM-central. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2021–2022.