Valitse sivu

Karttakyselyyn saatiin vastauksia runsaasti etenkin Raaseporista.

Karttakyselyyn vastasi 138 henkilöä, joilta karttavastauksia saatiin yhteensä 236 kappaletta. Kysely suunnattiin Länsi-Uudenmaan rannikolla asuville ja vapaa-ajan asukkaille. Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa kunnostustoimia Länsi-Uudenmaan rannikkovesille.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) keräsi 1.6.2021–27.3.2022 havaintoja alueen rannikkovesistä karttakyselyllä yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion kuntien kanssa. Vastaaminen oli mahdollista sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysely toteutettiin osana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hanketta.

”Hankkeen tavoitteena on käynnistää alueen toimijoiden kanssa valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus kohti hyvää ekologista tilaa”, kertoo hankkeen koordinaattori Katja Pellikka.

Vastausten avulla kartoitettiin rannikkovesissä havaittujen ongelmien lisäksi kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden maksuhalukkuutta sekä mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua erityyppisiin vesistökunnostuksiin. Lisäksi kerättiin kontakteja tulevia talkoita ja tiedotusta varten. Kyselyssä selvitettiin, oliko vuonna 2019 toteutetussa vastaavassa koko Länsi-Uudenmaan vesistöjä koskevassa kyselyssä havaituissa ongelmakohteissa tapahtunut muutoksia. Lähes kaikilla näistä kohteista vastaajat kokivat tilanteen yleisesti huonontuneen aiempaan verrattuna.

Ylivoimaisesti suurin osa merkinnöistä liittyi vedenlaatuongelmiin, rehevöitymiseen tai pohjan liettymiseen. Kalapaikoista merkintöjä saatiin 14 kappaletta ja kutupaikoista puolestaan 40 kappaletta.

Vapaasti lisättävien merkintöjen avulla uusia hot spot -alueita löytyi useita. Tammisaaren keskustan lähellä roskaantumisesta Kråkholmenin ympäristössä sekä tulvimisesta Södra vikenin ympäristössä saatiin useita merkintöjä. Muilla alueilla hot spot -alueiden ongelmat liittyvät pohjan liettymiseen, rehevöitymiseen tai umpeenkasvuun. Raaseporissa tällaisia alueita ovat Jomalvikin lahden ympäristö, Odensön ympärillä olevat merialueet, Raaseporinjoen suu, Rågön itäpuoli sekä Strömmen ja Persöfladan sekä näiden välinen uoma. Inkoossa merkintöjä on runsaasti Fagervikenin ja Nötön lähiympäristössä. Kirkkonummella Tavastfjärdenillä sekä Porkkalan itäpuolella Bockfjärdenin sekä Harasatsvikenin alueilla saatiin myös paljon merkintöjä.

Noin 15 prosentilla vastaajista olisi joko mahdollisuus tai kiinnostusta vesiensuojeluratkaisuiden hyödyntämiseen omalla maallaan. Noin seitsemän prosenttia vastaajista olisi valmis antamaan rahallisen kuukausittaisen panoksen vesistökunnostuksiin. Paljon suurempi osuus (hieman yli 60 %) olisi valmis panostamaan vesistökunnostuksiin muun muassa osallistumalla talkoisiin, tuottamalla viestintämateriaaleja tai liittymällä kirjanpitokalastajaksi. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi kylpylälippua, jotka olemme toimittaneet voittajille. Karttakyselyn vastauksiin pääsee jatkossa tutustumaan tarkemmin Vesientila-portaalissa.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021–2022 -hanketta rahoittivat Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Uudenmaan ELY-keskus. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuonna 2021.