Välj en sida

Perälänjärvi är i måttligt ekologiskt tillstånd. (LUVY / Arto Muttilainen)

Projektet för restaurering av Veikkola vattendragssystem som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) får fortsättning. Nylands NTM-central beviljade projektet ett bidrag på 60 000 € för åren 2021–2022. Villkoret för finansieringen för år 2022, är en egenfinansiering på 30 000 € till år 2022. År 2021 finansieras projektet med 30 000 € från Kyrkslätt kommun.

Projektet för restaurering av Veikkola vattendragssystem började år 2018, då en restaureringsplan uppgjordes för de tre sjöarna i området. Målet med projektet är att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet hos sjöarna i Veikkola-området. Bland sjöarna är det ekologiska tillståndet hos Kaljärvi otillfredsställande. Lamminjärvi och Perälänjärvi, som rinner ut i Kaljärvi, är också övergödda och i måttligt ekologiskt tillstånd.

Inom projektet fortsätter man att förverkliga de åtgärder som beskrivits i restaureringsplanen. I fortsättningen koncentrerar man sig i synnerhet på att minska den yttre belastningen, att kontrollera dagvattnet samt att genomföra det sista året i den treåriga perioden av effektiverat fiske i Kaljärvi år 2022. Under det första året år 2020, överträffades den kalkylerade fångstmängd som skulle uppnås för att förbättra vattenkvaliteten. Genom det treåriga effektiverade fisket är det möjligt att få till stånd en längre tids effekt på vattenkvaliteten.

Vi överträffade den uträknade fångstmängd som skulle uppnås för att kunna förbättra vattenkvaliteten år 2020, så nu är det viktigt att fortsätta med samma fiskeeffektivitet de närmaste två åren”, säger LUVYs vattendragssakkunnige Jussi Vesterinen.

Inverkan av det effektiverade fisket på vattenkvaliteten följs bland annat upp genom att undersöka utvecklingen hos djurplanktonens mängd och storlek i Kaljärvi. Då mängderna av de mörtfiskar som äter djurplankton minskar i vattendragssystemet, ökar djurplanktonens medelstorlek och betningseffektiviteten på alger förbättras. Till uppföljningen hör också att ytvattnens kvalitet följs upp. Inom projektet undersöks också dagvattnets kvalitet och en dagvattenutredning med förslag på möjliga fortsatta åtgärder görs. Dessutom fortgår åtgärder som rör kontroll av den diffusa belastningen samt rådgivning.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648