Välj en sida

Havsöringsstammen i Sjundeå å återupplivas genom att ta bort vandringshinder samt genom att restaurera förökningsområden i ån och bäckarna. Den dammborttagning som utförts i Bölebäcken i Käla gör det möjligt för öringarna att vandra från havet upp i bäcken för att föröka sig. Bilden ovan visar läget efter åtgärden och nedre bilden läget innan.

Den nedersta sidofåran till Sjunde å, den i Vikträsk mynnande Bölebäcken, rinner nu fritt då en betongdamm som fungerat som vandringshinder rivits. Målet med restaureringen är att förbättra levnadsförhållandena för den i Finland starkt hotade havsöringen. Den öringsstam som lever i Sjundeå ås vattendragssystem är genetiskt unik och det arbete som görs för att återuppliva öringsstammen är ytterst viktigt.

I Käla by och Bölebäcken möts naturhistoria och kulturhistoria. ”Det är ganska fantastiskt att tänka, att den där forsen tyglats redan på 1500-talet, men nu igen rinner fritt efter femhundra år,” noterar markägaren Jan Cedercreutz och fortsätter: ”Jag är mycket glad att vi äntligen kommit från tanke till handling, och att dammen nu tagits bort!” Enligt museiverket har det funnits någon form av damm och kvarn i bäckens nedersta fors åtminstone sedan år 1520.

”För tillfället lever inga öringar i bäcken. Förhållandena i bäcken är ändå gynnsamma och närheten till havet ger den havsvandrande vandringsfisken ett mycket fint område för förökning och yngelproduktion,” berättar restaureringsansvarige Juha-Pekka Vähä från LUVY. Bölebäcken är också en av de bäckar inom Sjundeå ås vattendragsområde som har störst potential som öringsbäck. Målet är att i framtiden återinföra Sjundeå åns öring i bäcken.

De viktigaste åtgärderna för att återuppliva Sjundeå ås öringsstam är att ta bort vandringshinder och att restaurera lämpliga livsmiljöer för öringen. I det här skedet är det inte möjligt att utföra inplanteringar med industriellt odlade öringsstammar för att vårda havsöringsstammen i Sjundeå å, på grund av dess unika arvsanlag. Det finns ändå några områden i Sjundeå ås vattendragssystem, där öringen har härdat ut och bevarats fram till våra dagar. De två senaste åren har emellertid varit torra, vilket har gjort att förhållandena varit särskilt utmanande för öringen. Under goda år producerar öringen i Sjundeå å naturligt gott om yngel, och de kan då omplanteras utan att öringsstammen hotas.

Den här höstens restaureringsarbete i Bölebäcken gjordes som en del av de restaureringsåtgärder inom projektet Sjundeå å 2030, med vilka man strävar efter ett bättre ekologiskt tillstånd i hela Sjundeå ås vattendragssystem. Arbetet har år 2019 finansierats av Sjundeå, Kyrkslätt, Vichtis och Ingå kommuner, Lojo stad, LUVY, Föreningen Nylands friluftsområden och Nylands NTM-central. Restaureringsarbetet inom Sjundeå ås vattendrag fortsätter ännu de närmaste åren, då det har gjorts ett avtal om projektfinansiering med de kommunala parterna fram till år 2024. Restaureringar av rinnande vatten har inom projektet Sjundeå å tidigare gjorts i Kvarnby bäck och Brännmalmsbäcken. Vattendragsrestaureringarna är samarbeten och restaureringar har också gjorts i nära samarbete bl. a. med föreningen Virtavesien hoitoyhdistys.

Juha-Pekka Vähä
Vattendragssakkunnig
LUVY
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727