Välj en sida

Dagvattenprovtagning i Veikkola i april 2020.

Inom Veikkola vattendragsprojekt fick man under åren 2020-2021  flera betydande delprojekt klara, av vilka de mest viktiga var utredningen av den inre belastningen, den yttre belastningens precisering med uppdaterade dagvattenresultat samt restaureringen av Lamminoja diket och avlägsnandet av vandringshindren. Vid det effektiverade fisket i Kaljärvi sjö uppnådde man stora mängder avlägsnad mörtfisk – vilka var nära den beräknade målsättningsnivån. Om dessa och flera andra betydande åtgärder, som utförts, kan man läsa i den nyss publicerade slutrapporten över Veikkola vattendragsprojekt 2020. Projektet koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö rf.

”Mycket åstadkom man inom projektet under åren 2020-2021 och nu har vi en klarare bild än tidigare av de restaureringsåtgärder, som behövs i sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi” konstaterar LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen, som lotsat projektet.

För utredningen av den inre belastningen i sjöarna i Veikkola ansvarade biträdande professor Tom Jilberts forskargrupp vid Helsingfors universitet. Undersökningen avslöjade, attden inre belastningens roll i Lamminjärvi sjö verkar att vara speciellt betydelsefull, vilket beror på den tidvisa syrebristen i det bottennära vattnet och bottensedimenten. Även i Kaljärvi sjö är den inre belastningen en betydande process, men i stället för syrebrist beror problemet på fiskarnas bökande i bottensedimentet. Det betyder, att det vårdfiske som utfördes inom projektet, var en lönande åtgärd för att minska Kaljärvi sjös inre belastning.   

I samband med, att dagvattenmodellen uppdaterades, fick man en mera preciserad utvärdering av dagvattenbelastningen, vilket höjde den yttre belastningen på sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi över den kritiska nivån.  Vid beräkningen av den yttre belastningen använde man sig av VEMALA-modellen, som upprätthålls av miljöförvaltningen.  Den dagvattenmodellen uppdaterades på basen av resultaten från dagvattenresultaten. För uppdateringsarbetet ansvarade Jani Ruohola vid Finlands miljöcentral.

”Det faktum, att den kritiska nivån överskrids betyder i praktiken, att sjöarna övergöds med sådan fart, att en minskning av den yttre belastningen krävs för att till exempel effekterna av vårdfiske skulle vara långvariga. Dagvattnen är vid sidan av belastningen från åkrar de mest betydande belastarna för närvarande ” förklarar Vesterinen.

I Lamminoja gjorde man en restaurering av rinnande vatten under år 2021. I arbetet ingick avlägsnandet av vandringshinder såväl med hjälp av såväl maskiner som talkoarbete. Med restaureringen av Lamminoja strävar man till, att förbättra vattenorganismernas levnadsbetingelser, speciellt öringen i Mankonjoki ån.  Det finns ett behov av att med hjälp av talkokrafter utföra restaureringsarbete även i framtiden.

Veikkola vattendragsprojekt fortsätter år 2022.  Inom projektet fortsätter man bl.a. med planeringen av minskandet av dagvattenbelastningen. ”Vi uppgör som bäst en dagvattenutredning för Veikkola området och vi fortsätter med att bygga upp samarbetet kring jord- och skogsbruket utgående från kontakter vi tidigare fått från lantbrukarhåll” berättar projektets koordinator Miina Rautiainen från LUVY. Projektet finansieras av Kyrkslätts kommun med 30 000 € för år 2021. Nylands NTM-central beviljade 60 000 € till projektet för åren 2021‒2022. Ett villkor för finansieringen 2022 är en egenfinansiering på 30 000 € för år 2022.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Projektet finansieras av Kyrkslätts kommun med 30 000 € för år 2021. Nylands NTM-central beviljade 60 000 € till projektet för åren 2021‒2022. Ett villkor för finansieringen 2022 är en egenfinansiering på 30 000 € för år 2022.