Välj en sida

Paddlare på Sjundeå å. (Heidi Holmlund)

Man har under flera år utfört olika restaureringsåtgärder i Sjundeå å inom ramen för Sjundeå å 2030-visionen. Man kan nu på ett nytt sätt bekanta sig med vattendraget och de åtgärder som strävar till att förbättra dess tillstånd. Den nyligen publicerade berättelsekartan presenterar de restaureringsåtgärder som hittills har utförts inom Sjundeå å:s tillrinningsområde samt resultaten av åtgärderna. Berättelsekartan har gjorts som en del av Sjundeå å restaurering 2020–2022-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

På berättelsekartan presenterar man också med kartor och bilder vattendragets källsjöar, vars restaurering är viktig för att få hela vattendraget i bättre skick. Dessutom berättar man om åtgärder, med vars hjälp man påverkar till exempel den diffusa belastningen samt vattendragens inre belastning. Sådana är till exempel våtmarkerna, vårdfisket samt restaureringar av rinnande vatten. Dessutom presenterar man hur man följer upp och undersöker åtgärdernas effekter samt vattenkvaliteten.

”Berättelsekartan är ett lätt sätt att bekanta sig med projektet samt de förverkligade restaureringsåtgärderna. Om man vill kan man dessutom via länkarna, som satts in på sidorna, fördjupa sig ytterligare i respektive tema” beskriver LUVYs projektchef Anu Suonpää-Espinola.

Bekanta dig med berättelsekartan >>

LUVY koordinerar En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen under åren 2019–2024. Visionens målsättning är, att förbättra Sjundeå å vattendragets tillstånd, bevara naturvärdena och livsmiljöerna, avlägsna vandringshindren och främja rekreations- och nyttoanvändningsmöjligheterna.

Till’ggsuppgifter:

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.