Välj en sida

Sjundeå åns sidobäck Kyrkån (Jussi Vesterinen/LUVY)

Sjundeå åns restaureringsprojekts festseminarium lockade huset fullt med 40 personer intresserade av avrinningsområdesrestaurering och sjöarnas tillstånd. Festseminariet hölls tisdagen 19.7 på Gårdskulla Gård i Sjundeå. Under dagen hördes sakkunnigföredrag om Sjundeå å vattendragets tillstånd, jordbrukets vattenskydd, fiskbeståndet och tillhörande restaureringsåtgärder. Efter föredragen fick intresserade delta i guidning på Gårdskulla gårds privata landsbygdsmuseum.     

I bakgrunden för Sjundeå å- projektet finns Sjundeå å 2030- vattendragsvision- en livskraftig och hindersfri Sjundeå å. Visionen strävar till att förbättra Sjundeå åns vattens och fårors ekologiska tillstånd. Därtill har visionen som mål att öka levnadsutrymmet för Sjundeå åns öring samt att avlägsna vandringshinder. För verkställandet av visionen grundades Sjundeå åns restaureringsprojekt, som på vattendragets område har jobbat för att förbättra sjöarnas, åarnas och bäckarnas ekologiska tillstånd, bevara naturvärden och livsmiljöer, avlägsna fiskens vandringshinder samt gynna rekreations- och nyttjandemöjligheterna. I seminariets presentationer lyftes fram aktuell information om vattendraget, verkställda åtgärder samt behov för fortsättningsarbetet.        

Vattendragssakkunnige Katja Pellikka presenterade under seminariet Sjundeå åns nuvarande tillstånd. På grund av Sjundeå ådalens bördiga jordmån är även sjöarna naturligt näringsrika och avloppsvatten tillsammans med övrig belastning har ytterligare bidragit med märkbart ökad näring. För fortsättningen kommenterar Pellikka ”I restaureringsarbetet kommer att behövas flera metoder, såsom effektiverat vårdfiske, byggande av våtmarker, sugmuddring eller måttlig kemikaliebehandling.  

Projektchef Anu Suonpää-Espinola presenterade hur vattnets resa börjar i Sjundeå å vattendragets översta sjö Enäjärvi och slutar i Östersjön. Mycket näringsrika Enäjärvi påverkar vattendragen nedanom, genom att läcka ut näring, såsom fosfor, till dem. Fisk- och vattendragssakkunnige Jussi Vesterinen berättade bla. om Enäjärvi intensivfiske 2022-2024- projektet, vars mål är att inom tre år att avlägsna över 200 000 kg mörtfisk. ”Målet är ambitiöst, så alla vårdfiskemetoder kommer att användas”, garanterar Vesterinen. Med intensivfiske kan man minska betydligt på  den, av fiskbeståndet påverkade, interna belastningen i sjön samt avlägsna fosfor.    

Till jordbrukets vattenskydd räknas spridning av jordförbättringsmedel samt byggandet av våtmarks- och tvåstegsfåror. Våtmarker och tvåstegsfåror har verkställts bla. i Risubackaån som rinner ner i Björnträsket, berättar sakkunnige Virve Ståhl.  

Sakkunnige för strömmande vattendrag Juha-Pekka Vähä berättade om nuvarande tillståndet av Sjundeå åns strömmande vatten samt dess öringsbestånd. Åarnas och bäckarnas tillstånd har försämrats särskilt på grund av att bäckarna rensats och dämts upp, vilket också påverkat särskilt öringen. Trots att Sjundeå åns hotade öringsbestånd fortfarande är litet, har dess levnadsområde förstorats de senaste åren, tack vare avlägsnandet av vandringshinder och restaureringen av lämpliga livsmiljöer. ”För att vitalisera Sjundeå åns hotade havsöring behövs ännu i fortsättningen också borttagande av vandringshinder samt restaurering av öringens livsmiljöer”, konstaterar Vähä.   

Sjundeå åns restaureringsprojekt tar slut i november 2022. Sjundeå åns restaureringsprojekt och verkställandet av Sjundeå åns vattendragsvision fortsätter under kommande åren i övriga projekt, som koordineras av LUVY.  

Som avslutning på seminariet tackade Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa för de fina presentationerna och konstaterade: ”Sjundeå ån förenar fem kommuner, och därmed finns redan i det samarbetet ett egenvärde”.   

Festseminariets deltagare var klart intresserade av de egna närsjöarnas tillstånd, till vilket ändamål Pellikka föreslog följande bra informationskälla: vesientila.fi- portalen. I portalen hittar man brett med information om Västra Nylands vatten. Största delen av deltagarna hade också anmält sig till guidningen på Gårdskulla Gårds privata landsbygdsmuseum, som hölls efter smaklig kaffestund med Sjundbys äppel- och svartvinbärsglass.  

Festseminariets tvåspråkiga presentationsmaterial är tillgängliga på LUVYs nätsidor >>

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.