Välj en sida

Förbättrandet av kustvattnens skick inleds i havsvikarna. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Restaureringsarbetet i den västnyländska kusten och havsvikarna håller på att inledas. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inledde i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt projektet Västra Nylands kustvattenvision 2021. Dess målsättning var, att för fyra pilotområden uppgöra restaureringsgranskningar samt att inleda en avrinningsområdesinriktad restaurering av övergödda havsvikar och kustvattnen med målsättningen att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd.  

Nu har planerna för Ingå Kyrkfjärden, Raseborg Dragsviksfjärden och Sjundeå Pikkalaviken blivit klara. Restaureringsplanen för Tavastfjärden i Kyrkslätt publicerades redan i början av året.

I restaureringsplanerna gick man grundligt igenom havsvikarnas tillstånd, tillrinningsområdenas struktur, mängden belastning med näringsämnen och möjligheterna att minska den, planerade de mest effektiva restaureringssätten samt beräknade restaureringarnas kostnader samt förslag till en fortsättning på restaureringarna. 

Som bakgrundsinformation utnyttjade man också en enkät som riktats till invånarna och stugfolket. Bland svaren framkom även nya objekt som i fortsättningen kräver uppmärksamhet. Den överlägset största delen av anmärkningarna hängde ihop med problem med vattenkvaliteten, övergödningen eller bottnens igenslamning.

I samtliga havsvikar bör restaureringsåtgärderna i första hand riktas mot en minskning av den belastning som kommer från tillrinningsområdet. De effektivaste sätten hör ihop med en minskning av belastningen från lantbruket.  Dylika åtgärder är att värna om markens växtskick, optimering av gödslingen, vintertida växttäcke, fånggrödor, skyddszoner, byggande av våtmarker och fåror i två plan, spridning av markförbättringsmedel samt anläggande av översvämningsängar.

I Pickalaviken i Sjundeå kommer man att koncentrera sig på utöver minskningen av belastningen från tillrinningsområdet även att stärka rovfiskbestånden. 

I Kyrkfjärden i Ingå kan man utöver åtgärderna på åkrarna dessutom överväga bland annat åtgärder gällande dagvattnen, restaureringar av rinnande vatten samt slåtter av vass för att få bort näringsämnen samt öka naturens diversitet.

I Dragsviksfjärden  i Raseborg kan man överväga  en reduktion av vattenvegetationen utöver  minskningen av den belastning som kommer från tillrinningsområdet. Inom området behövs också en bättre behandling av dagvattnen samt rådgivning hur olika aktörer bättre beaktar vattenmiljön. Inom tillrinningsområdet har man redan planerat dagvattenlösningar för att behandla dagvatten från ett företagsområdes.

I restaureringsplanen för Tavastfjärden i Kyrkslätt, som publicerades i början av år 2022 lyfte man fram restaureringen av tillrinningsområdet som väsentligt utöver åtgärderna med rovfiskbestånden. Inom tillrinningsområdet finns en vidsträckt helhet av rinnande vatten vars restaurering kan förverkligas samtidigt med restaureringen av det övriga tillrinningsområdet.

“Restaureringsplanerna ger täckande beskrivningar av det fortsatta förverkligandet av restaureringsarbetet i havsvikarna och vad som görs i samarbete med de övriga projektaktörerna. Det är fint att kommunerna har kommit med i det här arbetet, som kräver långsiktighet ”, säger kustvattenprojektets koordinator och LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

Utöver restaureringsplanerna har man uppgjort en Kustvattenvision som sträcker sig ända till år 2050 och som skapar riktlinjerna för förbättrandet av havsvikarnas ekologiska tillstånd. Ett utkast till visionen är som bäst i kommunerna för kommentarer. Under innevarande år görs restaureringsarbetet med den finansierings som kommunerna bidragit med. LUVY gör ett förslag för kustkommunerna i Västra Nyland för att inleda ett långsiktigt restaureringsarbete.

“För att förbättra tillståndet i våra kustvatten krävs en långsiktig vision och ett finanseringssavtal, för att få igång restaureringsarbetet, så att vi som mål kan eftersträva renare kustvatten ”, konstaterar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands kustvattenvision 2021–2022 -projektet finansierade av Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Nylands NTM-central. Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2021–2022.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.