Valitse sivu

Rannikkovesien tilan parantaminen aloitetaan merenlahdista. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Länsi-Uudenmaan rannikon ja merenlahtien kunnostustyö on käynnistymässä. Vuonna 2021 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) aloitti yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hankkeen. Sen tavoitteena oli laatia neljälle pilottialueelle kunnostustarkastelut ja käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus kohti ekologisesti hyvää tilaa.

Nyt Inkoon Kyrkfjärdenin, Raaseporin Dragsvikenin ja Siuntion Pikkalanlahden suunnitelmat ovat valmistuneet. Kirkkonummen Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelma julkaistiin jo alkuvuodesta. Kunnostussuunnitelmissa käytiin kattavasti läpi merenlahtien tila, valuma-alueiden rakenne, ravinnekuormituksen määrä ja vähentämismahdollisuudet, suunniteltiin tehokkaimpia kunnostustapoja ja laskettiin kunnostusten hintoja ja jatkoehdotuksia kunnostuksen jatkolle.

Taustatietona hyödynnettiin myös rannikon asukkaille ja mökkiläisille tehtyä kyselyä. Vastauksissa nousi esiin myös uusia kohteita, joihin jatkossa tulee kiinnittää huomiota. Ylivoimaisesti suurin osa huomioista liittyi vedenlaatuongelmiin, rehevöitymiseen tai pohjan liettymiseen.

Kaikilla merenlahdilla kunnostustoimet tulee ensisijaisesti kohdistaa valuma-alueelta tulevan kuormituksen hillintään. Tehokkaimmat keinot liittyvät peltokuormituksen vähentämiseen. Näitä ovat maan kasvukunnosta huolehtiminen, lannoituksen optimointi, talviaikainen kasvipeitteisyys, kerääjäkasvit, suojavyöhykkeet, kosteikkojen ja kaksitasouomia rakentaminen, maanparannusaineita levitys ja tulvaniittyjen perustaminen.

Siuntion Pikkalanlahdella tullaan keskittymään valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämisen lisäksi petokalakantojen vahvistamiseen.

Inkoon Kyrkfjärdenillä voidaan peltotoimien lisäksi harkita muun muassa hulevesitoimia, virtavesikunnostuksia ja ruovikon niittoja ravinteiden poistamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Raaseporin Dragsviksfjärdenillä voidaan harkita vesikasvillisuuden vähentämistä valuma-alueelta tulevan kuormituksen hillitsemisen lisäksi. Alueella tarvitaan myös hulevesien parempaa käsittelyä sekä neuvontaa siitä, miten eri toimijat voivat huomioida vesiympäristöä paremmin. Valuma-alueelle onkin jo suunniteltu hulevesiratkaisuja yritysalueen hulevesien käsittelemiseksi.

Vuoden 2022 alussa julkaistussa kunnostussuunnitelmassa Kirkkonummen Tavasfjärdenille nostettiin valuma-aluekunnostus petokalatoimien ohella oleellisiksi. Valuma-alueella on laaja virtavesikokonaisuus, jonka kunnostusta voidaan toteuttaa samaan aikaan muun valuma-aluekunnostuksen kanssa.

“Kunnostussuunnitelmat antavat kattavat kuvaukset merenlahtien konkreettisen kunnostustyön jatkototeutukselle, mitä tehdään yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. On hienoa, että kunnat ovat lähteneet mukaan tähän pitkäjänteisyyttä vaativaan työhön”, sanoo rannikkovesihankkeen koordinaattori ja LUVYn vesistöasiantuntija Katja Pellikka.

Kunnostussuunnitelmien lisäksi hankkeessa on laadittu vuoteen 2050 ulottuva Rannikkovesivisio, joka luo suuntaviivat merenlahtien ekologisen tilan parantamiselle. Vision luonnos on parhaillaan kuntien kommentoitavana. Kuluvana vuonna kunnostustyötä tehdään kuntien osoittamalla rahoituksella. LUVY tekee Länsi-Uudenmaan rannikkokunnille esityksen pitkäjänteisen kunnostustyön käynnistämistä.

“Rannikkovesiemme tilan parantamiseksi tarvitaan pitkäjänteinen visio ja rahoitussopimus, jotta kunnostustyö saadaan käyntiin ja voimme tavoitella puhtaampia rannikkovesiä”, toteaa LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021–2022 -hanketta rahoittivat Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Uudenmaan ELY-keskus. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuonna 2021.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.