Välj en sida

Hiidenvesi. (LUVY / Arto Muttilainen)

Hiidenvesi restaureringsprojekt har fått tilläggsfinansiering från Nylands NTM-central. Stödet är 260 000 € och är avsett för vattenvårds- och restaureringsåtgärder inom projektet åren 2023–2025. I och med tilläggsfinansieringen är helhetsbudgeten för Hiidenvesi restaureringsprojekt 520 000 €.  

För projektets självfinansiering och ledning står Vihtis, Lojo, Högfors, Loppis, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och LUVY. 

Under åren 2023–2025 fortsätter projektet med restaureringsarbeten enligt Hidenvesi restaureringsplan för åren 2022–2027. Projketet förverkligas enligt de mål som finns inskrivna i Nylands vattenvårdsprogram för åren 2022–2027. 

Enligt projektplanen kommer åtgärder för att minska belastningen från avrinningen av näringsämnen och markpartiklar från det jordbruksdominerade avrinningsområdet att utföras åren 2023–2025. Åtgärder som kan göras är bland annat att bygga våtmarker, restaurera åar och bäckar och förbättra rovfiskstammarnas situation. Andra åtgärder för att främja restaureringen av mindre sjöar inom avrinningsområdet enligt redan befintliga planer är att informera Hiidenvesi strandboende om dagvattenhantering och vattenvänlig trädgårdsskötsel. Desutom ordnas inom projektet offentliga evenemang tillsammans med lokala aktörer och sakkunniga, samt kontinuerlig uppföljning av vattenkvaliteten.  

Genom att främja målen för Nylands vattenvårdsprogram utreds inom projektet möjlilgheterna för att inleda minskningen av den inre belastningen. Inre belastning innebär att den fosfor som bundits vid sjöns botten frigörs i vattnet och orskar bland annat algblomningar. För tillfället är det känt att den inre belastningen är till och med tiofalt större jämfört med den yttre belastningen. Under åren 2023-2025 utreds närmare orsakerna till hur den inre belastnigngen uppstår och verktyg söks för att minska den. I samband med detta kommer det att under kommande år utföras bland annat preciserade vattenkvalitets- och växtlighetskarteringarunder vid olika tidpunkter under sommaren och under olika väderleksförhållanden. Kunde en muddring vara till hjälp för att minska näringsbelastningen i de grunda sunden? I de grunda östra bassängerna, vid Kirkkojärvi och Mustionselkä kommer även fiskebeståndets struktur att utredas närmare. Genom att utföra proviske med not fås information som kan utnyttjas vid uppgörandet av en vårdfiskeplan. Informationen är till kommersiell nytta för möjliga vårdfiskemodelller i framtiden och avslöjar särskilt mängden och fiskbarheten för stora mörtfiskar, braxen och björkna i dessa sjöbassänger.  

Tilläggsuppgifter: 

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.