Valitse sivu

Hiidenvesi. (LUVY / Arto Muttilainen)

Hiidenveden kunnostus -hanke saa lisärahoitusta Uudenmaan ELY-keskukselta. Avustuksen määrä on 260 000 € ja se on tarkoitettu hankkeen vesienhoito- ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2023–2025. Avustusrahoituksen myötä Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 520 000 €. Hankkeen omarahoituksesta ja ohjauksesta vastaavat Vihti, Lohja, Karkkila, Loppi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja LUVY. 

Vuosina 2023–2025 hankkeessa jatketaan Hiidenveden kunnostuksen vuosien 2022–2027 hankesuunnitelman toteuttamista edistäen Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 kirjattuja tavoitteita.  

Hankesuunnitelman mukaisesti vuosina 2023–2025 jatketaan laajalta maatalousvaltaiselta valuma-alueelta tulevan ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi mm. kosteikkojen rakentamista, jokien ja purojen kunnostamista sekä petokalakantojen tilan parantamista. Hankkeessa edistetään myös valuma-alueen pienempien järvien kunnostustuksia valmistuneisiin suunnitelmiin pohjautuen ja tarjotaan Hiidenveden ranta-asukkaille neuvontaa hulevesien hallinnan ja vesistöystävällisen puutarhanhoidon osalta. Lisäksi hankkeessa  järjestetään yleisötilaisuuksia paikallistoimijoiden ja asiantuntijoiden kesken sekä tehdään monipuolista vedenlaatuseurantaa.  

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteita edistäen, hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia sisäisen kuormituksen vähentämistoimien aloittamiseksi. Sisäinen kuormitus tarkoittaa järven pohjaan sitoutuneen fosforin vapautumista veteen, mikä ilmenee voimakkaina sinileväkukintoina. Tällä hetkellä tiedetään, että sisäinen fosforikuormitus on jopa kymmenkertainen ulkoiseen kuormitukseen verrattuna. Vuosien 2023–2025 aikana selvitetään tarkemmin sisäisen kuormituksen syntymekanismeja ja etsitään työkaluja sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. Voisiko järven matalien salmien ruoppauksesta olla apua sisäisen ravinnekuormituksen hallintaan? Matalilla itäisillä altailla, Kirkkojärvellä ja Mustionselällä selvitetään tarkemmin myös kalaston rakennetta. Koenuottauksin saatavaa tietoa hyödynnetään Hiidenveden hoitokalastussuunnitelman laatimisessa. Tieto hyödyttää kaupallisesti kannattavan hoitokalastusmallin mahdollista käyttöönottoa tulevaisuudessa ja paljastaa erityisesti isokokoisen särkikalan, lahnan, pasurin ja sulkavan, määriä ja kalastettavuutta näissä järvialtaissa.  

Lisätietoja:  

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.