Välj en sida

Bild: Avloppsvatten har en gödande effekt på vattendragen.

Glesbygdsavloppsvattenprojektet, som koordineras av LUVY, nådde 197 fastigheter i samband med kartläggnings- och rådgivningsbesöken år 2020. Detta framgår ur projektets nyligen utkomna slutrapport för år 2020. Totalt erhöll man 363 kontakter inom projektet. Rådgivningen fortsätter under år 2021 som allmän rådgivning.

Över 8 300 fastigheter i Västra Nyland har fått glesbygdsavloppsvattenrådgivning under åren 2009-2020. Under år 2020 erbjöds kartläggnings- och rådgivningsbesök inom 14 områden, som man valt tillsammans med samarbetskommunerna.  Största delen av dem var känsliga grundvatten- eller strandområden. Kartläggnings- och rådgivningsbesök erbjöds åt totalt 783 fastigheter.  Andelen förverkligade rådgivningsbesök var 27 %.  Sättet på vilket man erbjöd besök påverkades av koronapandemin samt sannolikt också av viljan att ta emot besök, vilket minskade de förverkligade besökens antal betydligt. Inte heller de planerade publika tillfällena kunde ordnas. I Västra Nyland finns ännu ca 26 400 fastigheter, som inte har erbjudits rådgivning.

Glesbygdsvattenprojektets rådgivare svara år 2021 som tidigare i rådgivningstelefon och via e-post. Man når avloppsvattenrådgivarna på rådgivningsnumret 045 7750 7725 och på e-post adressen hajavesineuvonta@luvy.fi.

I Kyrkslätt fortsätter de fastighetsvisa rådgivningsbesöken på strandområdena intill Tavastfjärden tack vare den större satsningen från kommunens sida. Även i andra kommuner gör rådgivarna fastighetsvisa rådgivningsbesök på fastighetsägarnas begäran och i mån av möjlighet. Vid besöken går man tillsammans med innevånaren igenom avloppsvattensystemets nuläge, ger en uppskattning om förnyelsebehovet samt rådgivning när det gäller förbättring och service av systemet.

Man har publicerat en interaktiv berättelsekarta gällande glesbygdens avloppsvatten: ”Berättelsekartan är ett lätt och trevligt sätt att bekanta sig med avloppsvattensystem, lagstiftningen och avloppsvattensituationen i Västra Nyland just nu”, berättar LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl

Berättelsekartan för läsaren på en virtuell resa i Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenvärld. Berättelsekartan fungerar som guide då man förnyar avloppsvattensystemet och ger råd om t.ex. hur man sätter sin hushållsvattenbrunn i skick.
Berättelsekartan (endast på finska): https://storymaps.arcgis.com/stories/4cdb1afc5d7644d0b5dd2b35aa6f18f0

De avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller stora mängder näring, organiska syreförbrukande ämnen och tarmbakterier. Fosforhalterna i orenat vatten är över tusen gånger högre och kvävet över hundra gånger högre än i diken och sjöar i naturtillstånd.

Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i såväl yt- som grundvattnet. Åtta kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hänger samman med de västnyländska kommunernas avloppsvattenstrategi 2014–2021, och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993