Välj en sida

Vid det publika tillfället, som arrangerades i Kärkölä byhus i Pusula inkluderade också ett besök i terrängen, där deltagarna kunde bekanta sig med skogsbrukets vattenskydd med hjälp av exempel. Mika Salmi och Olli Lukanniemi från Finlands Skogscentral stod för presentationerna. (LUVY / Erkka Laitinen)

Skogsbrukets vattenskydd lockade en ivrigt diskuterande publik i Kärkölä byahus i Pusula. Fokus på skogsbrukets vattenvård-projektet arrangerade i samarbete med föreningen Kärkölan kyläyhteisö ry ett öppet publikevenemang på temat tisdagen den 7.6. Temat var källsjöarna i Norra-Pusulas sjöstråt, som hör till Karisåns vattendrag och som för vilka Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Finlands skogscentral inom ramen för projektet uppgjort en översiktsplan gällande skogsbrukets vattenskydd. Evenemanget inkluderade också ett besök i fält, där deltagarna hade möjlighet att bekanta sig med skogsbrukets vattenskydd med hjälp av praktiska exempel.

Skogsbrukets översiktsplan gällande vattenskyddet i Norra Pusulas sjöstråt innehåller praktiska rekommendationer gällande åtgärder för att främja vattenskyddet. Skogsägarna och övriga aktörer kan använda planen som hjälp, då de planerar åtgärder i skogarna. De rekommendationer som presenteras i planen är inte bindande för markägarna. Med hjälp av dem utökar man informationen om vattenskyddets möjligheter inom skogsbruket samt stöder skogsägarna då de skall fatta beslut. 

LUVYs projektarbetare Erkka Laitinen presenterade sjöarna i Pusula som är i högt eller gott ekologiskt tillstånd. I en del av sjöarna har man emellertid under senare tid observerat en försämring av vattenkvaliteten eller riskfaktorer som leder till en försämring, såsom att vattnet blivit mörkare, igenslamning och övergödning. Focus på skogsbrukets vattenvård –projektets  åtgärder riktas till områden, som är känsliga för skogsbrukets inverkan. 

”Av det granskade tillrinningsområdets markyta utgörs över 90 % av skog medan lantbrukets andel är mycket liten”, berättade Laitinen.

Eftersom skogshushållningen förorsakar näringsbelastning, har de åtgärder, som görs i skogarna, en direkt inverkan på sjöarnas tillstånd. Focus på skogsbrukets vattenvård-projektets projektchef Mika Salmi från Finlands Skogscentral berättade, att den belastning, som kommer från skogsbruket, kan vara betydande ja rentav den enda belastningskällan i sjöar av den typ som källsjöarna i Norra Pusula. 

Det är ändå möjligt att minska belastningen genom att använda metoder som inte sänker skogsbrukets lönsamhet. Vi planeringen bör man känna igen de belastningsfaktorers, som hör ihop med åtgärderna och överväga, ifall åtgärderna är nödvändiga och i så fall vid vilken tidpunkt. 

”Det är vettigt att förverkliga endast sådana arbeten, som är nödvändiga med tanke på skogens förnyelse och tillväxt. Om man tänker, att man gör någonting extra för säkerhets skull, höjer det kostnaderna. Till exempel på erosionskänsliga områden räcker det ofta för förnyelsen av skogen med en lättare markberedning, och den förnyade ytans vattendragsbelastning minskar”, förklarade Salmi.

Det är viktigt att åtgärderna planeras och att behovet av dem utvärderas från fall till fall. Med tanke på vattenskyddet är det väsentligt, att skogsvårdens åtgärder såsom gödsling, dikning, och avverkning utförs under sådana årstider, då belastningen på vattendragen är så liten som möjligt.

Vid planeringen och förverkligandet av åtgärderna är det möjligt att använda de gratis och för all öppna på geodata baserade verktyg som Skogscentralen erbjuder såsom drivningsduglighetskartor, vilka hittas på Skogscentralens öppna och kostnadsfria MinsSkog.fi portal.  

En välskött skogsmark säkrar förutom vattenskyddet även trädbeståndets tillväxt samt skogens möjlighet att fungera som en effektiv kolsänka.   LUVY koordinerar projektet inom sitt verksamhetsområde i Västra Nyland. Övriga projektkumpaner är Finlands Skogscentral, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f samt Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf VHVSY.

Tilläggsuppgifter:

Erkka Laitinen
projektarbetare
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård var ett kommunikationsprojekt inom landskapet Nyland som började år 2020. Inom projektet utvecklades samarbetet mellan skogsägare, aktörer inom skogsbranschen och vattensakkunniga. I projektet deltog förutom Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY): Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, förutom att det också stöddes av Nylands NTM -central med finansiering från Miljöministeriet.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.