Välj en sida

Inom projektet Sjundeå å 2030, kommer vi under åren 2020–2021 att sprida ut markförbättringsmedel på åkrarna. Avsikten med åtgärderna är att förbättra strukturen i åkermarker samt att minska den belastning av näringsämnen och fasta partiklar som hamnar i vattendragen. Samtidigt är målet att motverka erosion och näringssvinn från åkrar samt att minska behovet av gödsling.

Fosforbelastningen inom Kyrkåns avrinningsområde är den största inom Sjundeå ås vattendragsområde, och av den här orsaken beslutades att utbredning av strukturkalk skulle fokuseras till det här området år 2020. I fortsättningen är det tänkt, att markförbättringsmedel skulle spridas också på andra delavrinningsområden till Sjundeå å.

Nu söker vi odlare från Kyrkåns område, som skulle vara intresserade av en spridning av strukturkalk på sina åkrar under sommaren 2020. Vi strävar till att välja de lämpligaste markförbättringsmedlen för skiftena med hjälp av sakkunnig bedömning, så vi önskar att intresserade skickar markkarteringar för de skiften, där de kan tänka sig strukturkalk. Markkarteringarna kan skickas via e-post eller postas. Det slutliga valet av spridningsområden görs utgående från åkrarnas egenskaper och lantbrukarnas intresse.

Spridningen av strukturkalk förverkligas inom projektet, men odlaren förväntas själv bruka ned strukturkalken i jorden efter spridningen. Dessutom är det önskvärt att hen följer de fortsatta åtgärder som rekommenderas, dvs. sådd av någon täckväxt till vintern och växelbruk. På så sätt dras den största möjliga nyttan av strukturkalkningen. Noggrannare tillvägagångssätt diskuteras med odlaren, då spridnings- områdena är utvalda.

Tilläggsuppgifter:

Anne Lehmijoki
vattendragssakkunnig
LUVY
anne.lehmijoki(at)luvy.fi
0505215640

Anu Suonpää-Espinola
projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola(at)luvy.fi
0505018237