Välj en sida

Vegetationen i våtmarken i Risubackaån håller på att utvecklas bra under den andra sommaren efter grävningsarbetena. (LUVY / Virve Ståhl)

Inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) projekt Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME har man gjort en elektronisk blankett för skötseln och uppföljningen av våtmarker, med hjälp av vilken fastighetsägarna kan följa med tillståndet i våtmarken i sitt närområde. V i föreningen tar också gärna emot medborgarnas observationer gällande vattnens kvalitet och dessa kan man meddela på adressen ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

Att anlägga och följa med en våtmark är ett värdefullt naturvårdsarbete. Våtmarkerna erbjuder en mångsidig levnadsmiljö för många växter och organismer. Våtmarkerna motverkar övergödningen genom att kvarhålla fasta partiklar och näringsämnen. För att fungera bra kräver våtmarkerna uppföljning och underhåll. Genom att följa med våtmarken får man viktig information om våtmarkens utveckling samt behov av skötsel. Betydelsefulla uppgifter på blanketten är bl.a. mängden vegetation samt artsammansättning, areal, vattnets nivå samt djurliv. 

För uppföljningen av våtmarker har man inom LUVYs projekt för Hiidenvesi restaurering utvecklat en pappersblankett gällande våtmarkens skötsel och uppföljning. Inom projekt VALUME har man gjort blanketten elektronisk samt skapat en databas för insamlingen av data. Våtmarksskötselblanketten hittas på webbsidorna Vattnenskvalitet.fi. Man fyller i blanketten på nätet och uppgifterna lagras i databasen. Blanketten kan även skrivas ut i PDF-format. Man sporrar fastighetsägarna att testa blanketten och på så sätt samla information on sin närliggande våtmark. All insamlad information utgör viktig information för LUVYs nuvarande och kommande restaureringsprojekt. 

Webbsidan Ilmoita vedenlaatu är utvecklad för att alla frivilliga observationsresultat skulle bli tillgängliga för alla. Dessa inofficiella vattenkvalitetsresultat utgör även värdefullt bakgrundsmaterial då det gäller till exempel restaureringsplaner och planeringen av restaureringar eller rapportering av vattenkvaliteten samt uppföljningen. Uppgifter som samlas in kan vara till exempel syre-, siktdjups- eller temperaturresultat, is- och snötäckets tjocklek, uppgifter eller visuella uppskattningar av mängden blågröna alger.

Webbsidan Ilmoita vedenlaatu är gratis och en tjänst som är öppen för alla. Ifall man vill meddela vattenkvalitetsuppgifter bör man ta kontakt med LUVY så får man koderna med vilka man kan skriva in och undersöka tidigare lagrade uppgifter. För att enbart titta på lagrade vattenkvalitetsuppgifter behöver man inga koder. 

“Nuförtiden finns det redan många elektroniska sätt för medborgarna att meddela uppgifter gällande vattendrag och vattenvård. Vi hoppas att medvetenheten om tjänsterna ökar och att vi via dem får tillgång till mera värdefull information från fältet” hoppas projektkoordinator Virve Ståhl.

Tilläggsuppgifter:

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.