Välj en sida

I den nyaste numret av tidningen Vesitalous (4/2021) behandlas vattendragsrestaureringar. LUVYs sakkunniga är med i två artiklar.

LUVYs projektchef Anu Suonpää-Espinola skriver hur man strävar till att dämpa belastningen och förbättra vattendragssystemets tillstånd i Sjundeå å: Siuntionjoella kuormitus kuriin valuma-aluelähtöisesti (Belastningen i styr i utgående från avrinningsområdet i Sjundeå å,  s. 21).

Det avrinningsområdesbaserade tillvägagångssättet kräver att många delområden uppmärksammas och att olika aktörer fås med. Det blir inte klart i en handvändning: Förbättring av tillståndet i Sjundeå ås vattendrag kräver ett målmedvetet och metodiskt restaureringsarbete under flera årtionden.

”Arbetet  på avrinningsområdena är ytterst viktigt, så att vattendragssystemens tillstånd förbättras ända till kusten.”

LUVYs projektchef Juha-Pekka Vähä och Valonias vattendragssakkunniga Janne Tolonen skriver om en kurs för restaurering av rinnande vatten som väckt rikligt med intresse: Virtavesikunnostuskurssin suosio yllätti – tiedolle ja kokemustenvaihdolle tarvetta (Populariteten hos kursen för restaurering av rinnande vatten överraskade – behov av utbyte av information och erfarenheter, s. 42).

I Finland har restaureringar av rinnande vatten långa traditioner, och både erfarenheter och forskningsinformation har ansamlats i rikliga mängder. För att dela kunskapen, startades en kurs för restaurering av rinnande vatten på hösten 2020, där målet är att öka medvetenheten om naturen vid rinnande vatten och om restaureringar av rinnande vatten samt att öka restaurerarnas förmåga att förverkliga lyckat restaureringsarbete i rinnande vatten som baserar sig på forskningsresultat.

Det finns behov av information, eftersom allt fler restaureringar utförs i bäckvattendrag. 

Kursens material >>

Vesitalous-tidningen: