Välj en sida

Observationsrör som ingår i samkontrollen av Lojo grundvatten (LUVY / Johan Lindholm)

Årsrapporten för samkontrollen av grundvattnen i Lojo 2022 har blivit klar. Samkontrollen av grundvattnen i Lojo har utförts med början år 2005 och år 2022 deltog 14 undersökningsobjekt. Undersökningar av grundvattnets kvalitet och nivåmätningar utfördes i ca 80 provtagningsrör för grundvatten eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen deltog åtta vattentäkter i Lojo, Tytyri bergsgrundvatten och tre vattentäkter utanför Lojoåsen.    

Vattentäkternas vattenkvalitet uppfyllde kvalitetskraven för hushållsvatten och oftast även kvalitetsmålsättningarna. Järn- och manganhalter, som överskred kvalitetsmålsättningarna, noterades vid två vattentäkter. Lindrigt förhöjda kloridhalter noterades i många vattentäkter, men halterna var för det mesta sjunkande. Användningen av natriumklorid, som använts i halkbekämpningen, har minskat och ersatts med kaliumformiat, vilket har bidragit till att kloridhalterna i grundvattnet har sjunkit. Under våren 2022 utfördes omfattande analyser av vattentäkternas råvatten. I likhet med läget under de senaste åren noterades låga halter av bekämpningsmedel eller VOC-föreningar vid några av de vattentäkter som är i bruk.   

Effekter av verksamhetsidkarnas verksamhet på grundvattnet noterades tydligast i de grundvattenrör, som var belägna på produktionsområdet. I grundvattnet i närheten av gamla avstjälpningsplatser kunde man notera, att grundvattnet innehöll bl.a. förhöjda halter av metaller och VOC-föreningar. I flera av undersökningsområdets provtagningsrör kunde man konstatera bensintillsatsämnet MTBE, vars halter i regel var låga. På basen av de mätningar, som utfördes under år 2022, är kvaliteten på grundvattnet i Lojoåsen för det mesta god, trots att kloridhalterna på många håll överskrider miljökvalitetsnormen för grundvatten.   

Från Lojo stad deltog vattentjänstverket, tekniska verket/stadsteknik och miljöskyddet samt nio företag. Av företagen deltog följande i samkontrollen: Cembrit Production Oy (Swisspearl Tuotanto Suomi Oy fr.o.m. år 2023, Enics Finland Oy (GPV Finland Oy fr.o.m. 8.2.2023), Kreate Oy / Muijala gamla industriavstjälpningsplats, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Kerabit Oy, Peab Industri Oy / Muijala asfaltstation, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betongfabrik och Swerock Oy / Lojo betongstation. För förverkligandet av kontrollen svarade Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).   

Resultaten från samkontrollen är rapporterade i Västra Nylands vatten och miljö rf:s publikationsserie.

Publikation: Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2022

Tilläggsuppgifter:  

Auli Kokkonen 
ledande miljöinspektör 
Lojo stad / miljövården  
auli.kokkonen@lohja.fi  
050 548 1157 

Jari Hakala 
driftschef 
Lojo stad Produktionen av tjänster / Vattenverket 
jari.hakala@lohja.fi
050 047 5078 

Katriina Nummela
miljösakkunnig
katriina.nummela@luvy.fi
044 528 5009

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.