Välj en sida

Provtagning från ett grundvattensprovtagningsrör i samband med Lojoåsens samkontroll. (LUVY / Johan Lindholm)

Årsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten år 2021 har blivit klar. En samkontroll av grundvattnen har utförts allt sedan år 2005 och i kontrollen år 2021 deltog 15 kontrollobjekt. Kvalitetskontroller av grundvattnet och nivåmätningar gjordes i ca 18 provtagningsrör eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen ingick åtta grundvattentäkter på Lojoåsen, bergsgrundvattnet i Tytyri och tre utomstående vattentäkter på Lojoåsen.

Vattenkvaliteten i vattentäkterna uppfyllde de kvalitetskrav som finns uppställda för hushållsvatten och oftast även kvalitetsmålsättningarna. Klorid-, järn- och manganhalter som överskred kvalitetsmålsättningarna påträffades vid två vattentäkter.  Lätt förhöjda kloridhalter förekom dessutom vid några andra vattentäkter. Användningen av natriumklorid vid halkbekämpning har minskats och ersatts med kaliumformiat, vilket har inverkat sänkande på grundvattnets kloridhalt. År 2021 utförde man omfattande analyser av vattentäkternas råvatten och i det pumpade vattnet påträffades inte cyanider, klorfenoler eller radioaktivitet. Mycket små halter av bekämpningsmedel, VOC eller PAH-föreningar påträffades i enstaka vattentäkter. 

I verksamhetsutövarnas samkontroll noterade man effekter av verksamheten mera tydligt i provtagningspunkterna som låg inom produktionsområdena.  I närheten av gamla avstjälpningsplatser uppmätte man förhöjda närings- och metallhalter. Såsom under tidigare år, påträffade man på ett flertal provplatser MTBE, som är ett tillsatsämne i bensin, men halterna var i regel låga. På basen av mätningarna år 2021 är vattenkvaliteten inom Lojoåsens grundvattenområde för det mesta god.

Från Lojo stad deltog vattentjänstverket, tekniska verket /stadsteknik samt miljöskyddet och 10 verksamhetsutövare i samkontrollen. Av verksamhetsutövarna deltog följande i samkontrollen: Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski-Lohjan Pesula Oy, Kreate Oy / Muijalan gamla industriavstjälpningsplats, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Nordic Waterproofing Oy / takfiltsfabrik, Peab Industri Oy / Muijala asfaltstation, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betongproduksfabrik och Swerock Oy / Lojo betongstation. För förverkligandet av samkontrollen svarade Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Samkontrollens resultat har rapporterats i Västra Nylands vatten och miljö rf:s publikationsserie. Publikationen hittas i sin helhet på föreningens webbsidor:

Tilläggsuppgifter:

Katriina Nummela
miljösakkunnig
katriina.nummela@luvy.fi
044 528 5009

Janne Koivuniemi
Vattenförsörjningschef
Lojo stad / Vattentjänster
janne.koivuniemi@lohja.fi
044 045 6824

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.