Välj en sida

Talkofolket samlade skräp från Lamminoja bäcken och satte tillbaka tidigare avlägsnat stenmaterial.

Restaureringen av Lamminoja bäcken i Kyrkslätt slutfördes för år 2021 med talkokrafter, som en del av Veikkola restaureringsprojekt. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). 

Lamminojabäcken rinner från sjön Lamminjärvi till Kalljärvi och den är en del av Mankinjoki vattendrag, som utmynnar i havet. Målsättningen var, att restaurera bäckfåran till i det närmaste naturtillstånd samt att avlägsna vandringshindren.  På det sättet kan vattenorganismerna lättare röra sig från Kalljärvi sjö till Lamminjärvi sjö. Bäckens totallängd är 750 meter, fallhöjden är 5,8 meter och medelflödet är lite över 100 l/s.

I området har förekommit kvarnverksamhet redan på 1800-talet och senare på 1960-talet även fiskodling. I området finns två dammar, av vilka den övre har använts för såväl kvarnverksamhet samt senare även för fiskodlingsverksamhet. Bägge dammarna försvårar vattenorganismernas rörelser mellan sjöarna eller rentav förhindrar dem helt. Bäcken har även rensats och rätats ut på nästan hela dess sträckning. 

Restaureringen av Lamminojabäcken inleddes med att delvis riva betongdammen och öppnandet av den övre stenblocksdammens betongkonstruktioner.

De båda dammarnas smala luckor täpptes lätt till och bildade då ett fullständigt vandringshinder.  Numera är Lamminojabäckens ekologiska bäckkorridor öppen för vattenorganismerna genom Veikkola centrum till följd av restaureringsåtgärderna” säger LUVYs projektarbetaren Joonas Tammivuori, som ansvarat för projektet.

Restaureringsarbetet fortsatte som talkoarbete på de platser dit man inte kunde komma med maskiner.  Man återförde grus- sten- och trämaterial till bäckfåran samt städade området från mänskligt skräp. Genom restaureringen åstadkom man en fåra med naturlika vindlingar samt såväl varierande djup och bredd. De förverkligade restaureringsåtgärderna gällde endast en del av Laminoja bäckfåran och det finns ett behov av speciellt åtgärder, som utförs som handarbete med talkokrafter, även i fårans övre- och nedre delar även under de kommande åren.

Veikkola restaureringsarbete inleddes år 2018 med målsättningen att få sjöarna Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kalljärvi i gott ekologiskt skick senast år 2027. Projektet finansieras av Kyrkslätts kommun och Nylands NTM-central.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648