Välj en sida

Bild: En vintrig solnedgång vid kusten i Ingå.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland.

”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen och kombinera provtagningar. På det sättet får man en helhetsuppfattning om vattenkvaliteten samt ofta även kostnadsinbesparingar, då provtagningar kombineras”, berättar man från föreningen.

Elina Röman, miljöchef i Ingå kommun, säger att vattendragsforskningen inte följer kommungränserna, vilket innebär ett nära samarbete med grannkommunerna.

”Västra Nylands vatten och miljö rf är en partner sedan länge, som hjälper oss med våra lagstadgade undersökningar och handlar i enlighet med hela västra Nylands intresse”, säger Röman inledningsvis.

”Ingå är en intressant kommun för forskare, eftersom här finns både kustvatten och de stora åarna Ingå å och Ingarskilaån, som för näringsämnen till Östersjön, samt många mindre insjöar”, säger Tiina Asp, vattendragssakkunnig vid LUVY.

Ingå å är en typisk sydfinländsk å: den är grumlig och lerig, belastad av lantbruket och rinner ut vid småbåtshamnen i kyrkbyn.

”Området måste sättas i skick genom muddring och det medför kostnader för kommunen. Det vore skäl att få ordning på vattenkvaliteten också med tanke på rekreationsbruket. Uppföljningen av vattenkvaliteten bidrar till att identifiera problempunkter och göra upp en bra plan för iståndsättning”, säger Röman.

Långtidsuppföljning har inte tidigare gjorts i Ingå

”Under 2018 utarbetade föreningen åt oss ett längre uppföljningsprogram för vattenkvaliteten för femårsperioden 2019–2023. Vi tänkte att en långsiktig uppföljning vore en god idé för att tydliggöra målen och åtgärderna och göra arbetet långsiktigt och kostnadseffektivt”, säger Röman.

”Utöver de lagstadgade åtgärderna vill vi undersöka de vattendrag, som är viktiga för Ingå”, fortsätter Röman.

Ingå skaffar undersökningarna enligt ytvattenprogrammet från LUVY, och programmet följs årligen. Det rör sig om ett enkelt servicekoncept som Ingå följer: programmet inkluderar insjöar, havsområden och åar.

”För oss är det viktigt att proverna tas av en certifierad provtagare. Då blir undersökningen tillförlitlig. Uppgifterna skickas till exempel till statliga myndigheter och resultaten görs så öppna och begripliga som möjligt även för kommuninvånarna.”

Röman berättar också att man år 2018 fastställde en permanent provtagningsplats i Ingå å.

”Det är frågan om en viktig punkt för Ingå: ån har sitt utlopp i hamnen i kyrkbyn och inom åns avrinningsområde görs iståndsättningsåtgärder inom olika projekt. Det finns dessutom ett separat uppföljningsprogram för små insjöar.”

Röman säger att den gemensamma uppföljning, som LUVY erbjuder, är ett utmärkt sätt att följa upp ytvattnen:

”Kommunen har begränsade resurser, och vi kan inte följa upp alla sjöar varje år. Med hjälp av det långsiktiga programmet kan vi hantera helheten och budgetanslagen räcker till för det. Dessutom har olika temaår planerats separat i programmet: ett år görs observationer i små havsvikar, ett annat år är det andra platser som gäller. Avsikten är att återigen uppdatera programmet år 2023.”

Programmet kan bearbetas och uppdateras efter behov.

”Programmet är adaptivt, men tryggar samtidigt kontinuiteten i undersökningarna, även om människorna skulle bytas”, säger Röman.

Resultaten förs in på webbplatsen Vattnenskvalitet

Proverna från uppföljningen av ytvatten analyseras i LUVYLabs laboratorium i Lojo och resultaten förs till webbplatsen vattnenskvalitet.fi. Webbplatsen är gemensam för vattendragen i västra Nyland och betjänar även till exempel kommuninvånare som är intresserade av vattendragens tillstånd.

”Kommuninvånarna är allt mer intresserade av ytvattnen inom området, och det är trevligt att ha en kanal där vi kan dela forskningsresultat på ett begripligt sätt. Det har också varit ett önskemål hos kommunernas miljöskydd, de offentliga resultaten uppges där”, säger Röman.

”Vattnenskvalitet.fi är en mer populärvetenskaplig webbplats, då alla offentlig information igen finns på Miljöförvaltningens datasystem Hertta”, preciserar Asp.

LUVY får beröm som samarbetspartner:

”Det är inte alls svårt att ge beröm: jag är väldigt nöjd över att vi har en sådan här aktör, som är aktiv och hjälper kommunerna med olika samarbetsmodeller och hjälper till med ansökningar om olika stödpengar. Vi skulle nog känna oss mycket ensamma om vi inte hade LUVY som stöd. De rutinerade sakkunniga hos LUVY bidrar förutom med kompetens även med lokalkännedom, något som vi uppskattar”, säger Röman.

Avslutningsvis säger Röman, att Ingå håller på att planera ett gemensamt kustvattenprojekt tillsammans med grannkommunerna.

”Kyrkfjärden planeras bli pilotprojekt och vi behöver verkligen samarbete: vattendragen följer inte kommungränserna”, avslutar Röman.