Välj en sida

Heinjärvi sjö i maj 2022. (LUVY / Erkka Laitinen)

Bästa vänner av vattenskydd,

rena vattendrag och storslagna skogar är landskap som förknippas med den finländska själen. Vilket är tillståndet i vattendragen i norra Pusulas stråt och på vilket sätt kan man beakta vattenskyddet inom skogsbruket?

Sjöarna i norra Pusula är i gott eller utmärkt skick, men i en del av sjöarna har vattenkvaliteten försämrats. Området är med i ett informationsförmedlingsprojekt för främjandet av skogsbrukets vattenskydd. Avsikten är, att öka skogsägarnas kunskaper gällande skogsvårdsmetoder som beaktar vattendragen. Åtgärderna inom projektet Fokus på skogsbrukets vattenvård, som verkar i Nyland, riktas till områden som är känsliga för effekterna från skogsbruket. I norra Pusula deltar sjöarna Heinjärvi, Salovesi, Saarijärvi, Kolmperse, Vähävesi, Jäljänjärvi, Saukonpää, Antiainen, Vahermanjärvi, Tarkeelanjärvi och Heinäistenjärvi.

LUVY arrangerar för områdenas skogsägare, strandboare, delägarlag och byaföreningar tillsammans med Finlands skogscentral ett gratis publiktillfälle i byahuset i Kärkälä 7.6.2022 kl. 17–20 (förhandsanmälan, se tilläggsuppgifter nedan). Vid arrangerandet av tillfället beaktas eventuella koronarestriktioner. Vid evenemanget berättar man om tillståndet i de sjöar, som man valt ut samt om skogsbrukets vattenskydd samt planeringen av skyddet med hjälp av praktiska exempel. I evenemanget ingår ett besök i fält.

Av Pusula sjöområdets landareal utgörs över 90 % av skog. I en del av sjöarna har siktdjupet minskat, syrehalterna sjunkit och övergödningen tilltagit. Den tillåtna kritiska gränsen för fosforbelastningen överskrids i sjöarna Saukonpää och Tarkeelanjärvi medan belastningen i detta nu är nära gränsvärdena i sjöarna Heinjärvi, Jäljänjärvi och Heinäistenjärvi. Eftersom skogsbruket förorsakar näringsbelastning i sjöarna har åtgärderna inom skogsbruket en direkt inverkan på sjöarnas tillstånd.

Man har gjort upp en översiktsplan för vattenskyddet i området under åren 2021–2022, och den innehåller praktiska rekommendationer gällande åtgärder för att främja vattenskyddet. Skogsägarna och övriga aktörer kan använda den som hjälp, då de planerar åtgärder i sina skogar.

Evenemanget är en del av projektet Fokus på skogsbrukets vattenvård och för startandet av projektet i norra Pusula området svara Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Övriga projektkumpaner är Finlands skogscentral, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf samt Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY).

Välkommen att höra om dessa intressanta observationer och resultat!

Vad? Vi berättar om sätt på vilka man kan minska skogsbrukets inverkan på vattendragen utan att skogsbruket lider av det

Var? Kärkölä byahus (adr. Kärköläntie 1387, 03850 Pusula). I evenemanget ingår även besök i fält

När? Tisdag 7.6.2022 kl. 17–20

För vem? Alla som är intresserade av ämnet, evenemanget är gratis

Förhandsanmälan till evenemanget:

Tilläggsuppgifter:

Erkka Laitinen
projektarbetare
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård var ett kommunikationsprojekt inom landskapet Nyland som började år 2020. Inom projektet utvecklades samarbetet mellan skogsägare, aktörer inom skogsbranschen och vattensakkunniga. I projektet deltog förutom Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY): Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, förutom att det också stöddes av Nylands NTM -central med finansiering från Miljöministeriet.