Välj en sida

Trädknippen i Iso Myllylampi våtmark. (LUVY / Virve Ståhl)

I VALUME-projektet, som koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och som avslutades i oktober 2022, planerade man och förverkligade man vattenhanteringslösningar för jord- och skogsbruket. Vid pilotområdena i Maasojas och sjön Iso Myllyampis tillrinningsområden i Vichtis färdigställdes vattenskyddskonstruktioner år 2022. Samtidigt uppgjorde man granskningar av dem på tillrinningsområdesnivå, där man presenterar olika sätt för att i framtiden minska den belastning, som bildas i tillrinningsområdena.

Maasoja tillrinningsområde, som rinner till Vichtisån, ligger öster om Vichtis kyrkoby. Inom området finns såväl jord- som skogsbruk. I tillrinningsområdets nedersta del har man i början av år 2022 byggt en våtmark och ett tvåstegsdike. I framtiden kunde man i området bygga kompletterande konstruktioner, som dämpar flödeshastigheten såsom bottendammar och bottentrösklar samt nya tvåstegsdiken för åker- och skogsområdena. Det är möjligt att minska belastningen och erosionen i fåror från jordbruksområdena genom att använda markförbättringsmedel. Dessutom har man i projekt, som koordineras av Finlands miljöcentrals (SYKE), fått lovande resultat av att sänka ner trämaterial i fåran för att kvarhålla näringsämnen och eventuellt också löst organiskt kol det vill säga humus.  Inom Maasoja tillrinningsområde skulle det vara möjligt att pröva på användningen av träknippen speciellt i myrarna i tillrinningsområdets översta delar.

”Det är meningsfullt att förverkliga vattenskydd genom att kombinera olika vattenskyddskonstruktioner”, berättar VALUME-projektets koordinator Virve Ståhl från LUVY.

I korsningen mellan Åbovägen (regionalväg 110) och riksväg 25 ligger Iso Myllylampi, som ligger inom Hiidenvesi tillrinningsområde. Sjön är grund och liten men dess rekreationsvärde är stort. Sjön Iso Myllylampis tillrinningsområde domineras av skog.  I området finns påtagligt mycket utdikade kärrmarker, från vilka humusbelastning har transporterats till sjön. Humusbelastningen har försämrat sjöns tillstånd under de senaste årtiondena.

VALUME-projektet byggde en våtmark i sjön Myllylampis tillrinningsområde och dessutom restaurerade man tidigare byggda vattenskyddskonstruktioner tillsammans med områdets markägare. I de byggda bassängerna installerade man tillsammans med markägaren träsknippen samt biorektorer i fårorna, av vilka man i likhet med träknippena preliminärt har fått lovande resultat, då det gäller en minskning av humusbelastningen. På samma sätt som i Maasoja föreslår man också i Iso Myllylampis tillrinningsområde kompletterande vattenfördröjande konstruktioner. Man har för avsikt att följa med hur de år 2022 byggda konstruktionerna fungerar speciellt vad beträffar kvarhållningen av humus.

”Tills vidare finns det överlag rätt lite forskningsdata, då det gäller de olika vattenskyddskonstruktionernas effekt på kvarhållandet av humus och därför erbjuder Iso Myllylampi tillrinningsområdet ypperliga möjligheter att följa med deras inverkan”, förklara Ståhl. ”Man har också för avsikt att inom LUVYs kommande projekt följa upp området”, fortsätter hon.

De tillrinningsområdesgranskningar som gjorts har publicerats på LUVYs sidor >>

Tilläggsuppgifter:

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.