Välj en sida

Vid det publika tillfället behandlades nuläget gällande Veikkola vattendragsprojektet, uppgifter om slåttern av vattenvegetation samt Kyrkslätts utredning av de små vattendragen.

Kyrkslätts kommun ordnade en presentation av Veikkola vattendragsprojekt tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf. (LUVY) och lokala aktörer ti 21.5. på Eriksgård. I evenemanget deltog ca 30 intresserade.

Evenemanget öppnades av ordförande för projektets styrgrupp Jens Gellin, som önskade deltagarna välkomna. Jens Gellin konstaterade, att man genom projektet åstadkommit en fungerande diskussionskontakt med dem, som verkar inom området samt bildat en gemensam uppfattning av de nödvändiga åtgärderna för att förbättra vattnens tillstånd.

Jarkko Leka från Valonia informerade om användbarheteten av slåtter av vattenvegetation vid skötsel av en sjö och för att upprätthålla naturens mångfald. Slåtter, som bör göras två gånger per sommar, minskar vas-sens tillväxt betydligt bättre än, då man slår vegetationen endast en gång på sensommaren. Avlägsnandet av näckros och gul näckros genom slåtter är besvärligt och arbetsdrygt.

Merja Puromies berättade i sin presentation om Kyrkslätts utredning av de små vattendragen. I utredningen, som gjorts av Silvestris Oy, påträffades rikligt med värdefulla bäcknaturobjekt och dessutom framkom olika restaureringsbehov, vars fortsatta åtgärder utreds.

Vattendragssakkunniga Katja Pellikka från LUVY berättade om Veikkola sjöpilotprojektets åtgärder under år 2018 samt om planerna för år 2019. Det största målet är att förbättra tillståndet i samtliga tre sjöar. Sjö-restaurering är långsiktigt arbete och det kräver flera år. Den yttre belastningen på Kalljärvi sjö har minskat, men den inre belastningen är fortsättningsvis stor. Vid åtgärderna fäster man vikt vid bl.a. effektivering av vårdfisket samt vid restaureringen av näringsväven och utredningar kring den inre belastningen. Dessutom utför man åtgärder, som minskar den yttre belastningen.

Vid evenemanget hölls kommentarsanföranden av Saara Huhmarniemi (byggnads- och miljönämndens ordf.), Jens Gellin (Kyrkslätts Vatten -affärsverks direktionsordförande) och Jonna Collan från delägarlaget Veikkolan Vesi. Saara Huhmarniemi kommenterade helhetsuppfattningen, som fåtts via småvattenutredningen samt via den framkomna restaureringsmöjligheter, av vilka de mindre även kan förverkligas med talkokrafter och kommunen kan styra medel till de små operatörerna. Jens Gellin berättade om senaste nytt inom vatten-tjänstverksamheten och satsningarna på de fastigheter som inte ännu är anslutna till avloppsvattennätet.

Jonna Collan berättade, att hon tror på att man genom samarbete inom styrgruppen, kan förbättra situation-en och delägarlagets målsättning är att förbättra sjöns kondition samt att öka rekreationsanvändningen av de gemensamma vattenområdena. Man hoppas att tyngdpunkten ligger på konkreta åtgärder och delägarlaget utför också själv slåtter detta år i Perälänjärvi sjö. Frivilliga välkomnas att delta i talkoverksamheten.

Tilläggsuppgifter:

Sari Soini
miljöchef
Kyrkslätt kommun
sari.soini(at)kirkkonummi.fi
0401269678 

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452