Välj en sida

Rådgivningspunkt vid ett torgevenemang. (LUVY / Karoliina Salmela)   

Samarbetet mellan kommunerna i Västra Nyland och Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) gällande glesbygdens avloppsvattenhantering har pågått länge. LUVY har erbjudit avloppsvattenrådgivning åt invånarna i Västra Nyland redan i 14 års tid. Avloppsvattenrådgivningen har under årens lopp förändrats i enlighet med de rådande behoven. Efter det att övergångstiden tog slut år 2019, har man inom rådgivningen så småningom övergått till en upprätthållande rådgivning per telefon och e-post. Fastighetsvis rådgivning har i mån av möjlighet ännu förverkligats på invånarnas begäran.  

“Samarbetet kring glesbygdens avloppsvatten har hämtat värdefull information gällande situationen rörande glesbygdens avloppsvattenhantering i kommunerna. Nu är det dags för kommunerna att sätta igång med övervakningen av glesbygdens avloppsvatten samt att hitta verksamhetsformerna och riktlinjerna för det. Ett koordinerat glesbygdsavloppsvattensammarbete är viktigt även i framtiden, så att man genom utbyte av erfarenheter mellan övervakarna kan skapa en enhetlig övervakning i hela Västra Nyland”, kommenterar Lojo stads miljöinspektör Eija Kanninen

Under år 2023 tog man kontakt via rådgivningstelefonen eller via e-posten totalt 38 gånger, framgår det i den nyligen publicerade slutrapporten för år 2023. Rådgivarna deltog med en rådgivningspunkt på olika håll i Västra Nyland vid sju olika torgevenemang. I Kyrkslätt erbjöd man fastighetsvis rådgivning i utvalda områden samt förverkligade upprepad rådgivning åt fastigheter som tidigare erhållit rådgivning. Genom den upprepade rådgivningen nådde man 21 fastighetsägare och man förhöll sig positiv till kontakterna.   

Glesbygdsavloppsvattensamarbetet mellan LUVY och kommunerna i Västra Nyland fortsätter även år 2024. Rådgivning finns att få såsom under tidigare år per telefon eller via e-post. Systematisk fastighetsvis rådgivning förverkligas inte under år 2024. Rådgivningsmaterial finns att få vid många sommarevenemang i de västnyländska kommunerna. Rådgivarna nås också via rådgivningstelefonen 045 7750 7725 samt per e-post hajavesineuvonta@luvy.fi. Omfattande rådgivningsmaterial finns också på Vattnenskvalitet-sidorna.

Publikation: Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2023

Tilläggsuppgifter: 

Niina Hätinen
miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Strategin och visionen för Västra Nylands vattenvård har uppgjorts tillsammans med tjänsteinnehavarna inom kommunernas miljöskydd. Det är frågan om den första vattendragsvisionen för det kommunala samarbetet som uppgjorts och den beskriver bland annat hur ett förverkligande av förbättrandet av vattendragens tillstånd kräver information om vattendragen, en prioritering av de objekt som skall iståndsättas samt restaureringarnas resursfördelning. Visionens målsättning är, att Västra Nyland är känt för sin storslagna vattennatur samt det målmedvetna samarbetet som görs för vattendragens bästa.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.