Välj en sida

Bild: Vid Kaffelandet rinner Risubackaån mellan åkrar och betesmarker. (LUVY / Virve Ståhl)

I Sjundeå å:s restaureringsprojekt 2020–2022 samt LUMME-projektet fortsätter man byggandet av en kedja vattenskyddskonstruktioner i Risubackaån. Målsättningen är att uppnå en tillräcklig effekt då det gäller tillrinningsvattnen i Risubackaån. På båda sidor om Kaffelandets landsvägsbro bygger man tvåstegsfåror och ett stycke nedströms en sumpvåtmark. Arbetet utförs i augusti 2022 om vädret det medger. Projektet Sjundeå å:s restaurering och LUMME-projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) .

Objekten, som förverkligas, ligger på ett låglänt åkerområde, som delvis har uppstått efter det att vattenytan i Björnträsket sänkts. I åkerdalen rinner Risubackaån i en rak, djup fåra med branta kanter. Vid stora flöden stiger åvattnet ibland upp på åkrarna.  I området förverkligar man en vattenskyddsvåtmark samt tvåstegsfåror, med målsättningen att förbättra vattenkvaliteten samt att stöda den biologiska mångfalden samt minska bäckens översvämning på åkrarna. 

”De objekt, som förverkligas denna sommar, är en fin fortsättning på de reda byggda våtmarkerna i Risubackaån” säger sakkunniga Virve Ståhl. “För att rena vattnet från ett stort tillrinningsområde krävs många olika vattenskyddsmetoder, som nu kompletteras med tvåstegsfåror och en sumpvåtmark” fortsätter Ståhl.

Med anläggandet av en tvåstegsfåra avser man återställandet av ett huvuddikeliknande, rakt och med branta kanter försett dike till en mera naturenlig fåra med översvämningsplatåer med långsammare flöde. Kaffelandets tvåstegsfåror byggs som ensidiga översvämningsplatåer, som ligger turvis på båda sidor om fåran. Slänten mellan översvämningsplatån och åkern görs långsamt sluttande. I tvåstegsfåran låter man vegetationen utvecklas fritt. En bräddning av fåran, de mera sluttande slänterna samt den ökade vegetationen jämnar ut flödena, förhindrar erosion, renar vattnet samt skapar levnadsmiljöer för bl.a. insekter, fåglar och grodor.

Sumpvåtmarken anläggs vid ett område vid Risubackaån som lätt översvämmas. Våtmarken anläggs på ett åkerområde genom att man gräver en våtmarksbassäng samt vattnets avledningsrutter. Våtmarkerna uppehåller vattnet, utjämnar översvämningar och torka samt förhindrar erosion. De renar också vattnet genom att kvarhålla fasta partiklar samt näringsämnen och olika skadliga ämnen som transporteras bundna till dem. De byggda vattenskyddsvåtmarkerna gör landskapet mera mångformigt samt skapar levnadsmiljöer för bland annat fåglar, groddjur, samt ryggradslösa vattendjur. Pollinerarinsekterna drar speciell nytta av våtmarkens blommande växter samt videbestånden. Våtmarken förverkligas som en sumpvåtmark där lövträden dominerar, vilket gör att den kommer att erbjuda en värdefull och mera mångsidig levnadsmiljö än en trädlös våtmark. Lövträd binder kol ännu effektivare än vegetationen i en frodig våtmark. Skuggan som vegetationen ger gör dessutom vattnet svalare. 

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.