Välj en sida

Man söker efter olika sätt att använda de hittills rätt outnyttjade mörtfiskarna. (Sini Pöytäniemi)

Den inhemska fisken är en klimatvänlig och hälsosam råvara. Projektet, som nyligen startat, strävar till att öka användningen av de speciellt lite använda fiskbestånden och användningen av mörtfisk på matbordet.

Västra Nylands Hola II-projektets målsättning är, att stärka det lokala deltagandet i sjörestaureringarna, stöda användningen av inhemsk fisk samt att stärka områdets livskraft samt dragningskraft. Under projektets tid under åren 2022–2023 förverkligar man åtgärder i objektsjöarna Enäjärvi i Vichtis och Hiidenvesi. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet är ett allmännyttigt utvecklings- och samarbetsprojekt inom vattenvården, vars samarbetspartners i Finland är stiftelsen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö HOLA Lake II och Pyhäjärvi institutets HOLA II projektet samt Leader projektet i Sverige. Dessutom har det lokala samarbetet en stor betydelse i projektet.

”Jag väntar ivrigt på att vi skall komma i gång med åtgärder speciellt tillsammans med de lokala aktörerna samt att sinsemellan utbyta information. Jag tror att de lokala aktörerna har en stor mängd information om objektsjöarna och det är till stor nytta. Genom samarbete kan vi uppnå imponerande resultat såväl lokalt som även mera allmänt”, kommenterar projektets koordinator Maj Rasilainen.

Åtgärder inom projektet är till exempel olika talkon, av vilka det första är ett katsa-talko lördagen den 23.4. Senare under våren arrangerar man också slåtter av jättegröe samt uppföljningstalkon i Hiidenvesi. Avsikten med slåttern är, att förbättra och restaurera gäddornas lekområden. Jättegröe, som i Finland är en skadlig invasiv art, stör i hög grad områdets restaureringsåtgärder samt rekreationsanvändningen. Även gäddornas yngelproduktionsområden kartläggs inom projektet med hjälp av frivilliga krafter. Med hjälp av kartläggningarna kan man identifiera de lekområden för gäddan som är i behov av restaurering. Man stöder lokalt användningen av inhemsk fisk även genom att bl.a. under vintern 2022–2023 förverkliga kurser i fiskhantering och fisktillredning, i stil med de som hölls under projektet 2017–2019 och som visade sig vara mycket populära. För att säkerställa kontinuiteten i vårdfisket letar man efter alternativ för utnyttjandet av vårdfiskefångsterna samt kartlägger på vilket sätt man kunde få verksamheten att bli ekonomiskt lönsam. Dessutom utvecklar man nya produktmöjligheter för nyttoanvändningen av mörtfiskar tillsammans med de övriga aktörerna.

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Västra Nylands HOLA Lake II-projektet har erhållit en finansiering på  159 255,00 € från Ykkösakseli ry Leader-verksamhetsgruppen från programmet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Dessutom finansieras projektet av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppi via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvision. Avtalsfinansiärer i Hiidenvesi restaureringsprojektet är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).