Välj en sida

Avloppsvattenrådgivaren cirkulerar i Kyrkslätt från juni till augusti.

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder under denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt. Åt alla invånare och stugägare i Västra Nyland erbjuder man rådgivning per telefon eller e-post. Dessutom ställer man upp informationspunkter i mån av möjlighet vid olika sommarevenemang. 

Målet under sommaren 2022 är, att erbjuda gratis kartläggnings- och rådgivningsbesök åt ca 250 fastigheter inom Sarlam, Haapapuro och Strömsby strandområden i Kyrkslätt. Detta har blivit möjligt tack vare den betydande finansiering som Kyrkslätts kommun riktat till glesbygdsvattenrådgivningsprojektet.  Rådgivningsområdena har valts ut tillsammans med Kyrkslätts kommun och de strandområden som är känsliga för förorening har beaktats vid planeringen av rådgivningsbesöken. Rådgivningen inleds i början av juni och de fortsätter ända till slutet av augusti.

Man skickar ett brev till fastighetsägarna i de utvalda områdena i vilket man erbjuder rådgivning. Vid rådgivningstillfället går man tillsammans med fastighetsägaren igenom avloppsvattensystemets nuvarande situation, gör upp en uppskattning av behovet av systemets förnyande samt ger råd om hur systemet kunde förbättras och underhållas. 

”Avloppsvattenrådgivningen utförs, såsom under tidigare år med beaktande av det rådande coronaläget” berättar glesbygdsvattenprojektets rådgivare Kirsi Mansilla. ”Rådgivning ges på fastigheten endast utomhus med beaktande av skydd och skyddsavstånd. Ett alternativ till den fastighetsvisa rådgivningen är rådgivning på distans via videosamtal eller vanliga telefonsamtal.”

Glesbygdsavloppsvattenrådgivarna har gjort videon om avloppsvattensystem och behandlingen av glesbygdens avloppsvatten och de kan fritt ses på LUVYs YouTube-kanal.

Avloppsvattensystemen kräver underhåll och granskningar och våren är en bra tidpunkt för kontroll av systemets skick och funktion. De vanligaste systemen och uppgifter om deras underhåll hittas på videon Sluten tank, slambrunnar och infiltreringsfält. Videorna är finskspråkiga men de är textade till svenska.

Fastighetsägarna i hela Västra Nyland har möjlighet att utnyttja projektets telefon- och e-postrådgivning.  Om du är osäker på hur ditt avloppsvattensystem fungerar lönar det sig att tillsammans med rådgivaren granska systemets skick och hur de fungerar. Glesbygdsvattenprojektets rådgivare svarar på rådgivningstelefonen och -e-posten : Rådgivningstelefon 045 7750 7725 (tisdag och onsdag 9–15) och e-posten hajavesineuvonta@luvy.fi.

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.