Välj en sida

Rådgivningspunkt på Kyrkslättdagarna i augusti 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen) 

Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) avloppsvattenrådgivare cirkulerade hela året med sin rådgivningspunkt på olika evenemang och marknader i Nyland. Vid rådgivningspunkten informerade man om förnyandet av avloppsvattensystemen och om lagstiftningen. Målsättningen var, att öka medvetenheten om avloppsvattnens inverkan på miljön samt att sporra till att förnya gamla avloppssystem.  

Glesbygdsavloppsvattenprojektets infopunkt var på plats vid många evenemang som ordnades av kommunerna i Västra Nyland. Vid rådgivningspunkten erbjöd man invånarna möjligheten att komma och diskutera med de sakkunniga gällande avloppsvattenbehandling, delade ut broschyrer samt berättade om kommunernas miljöskydds- och lagstiftningens bestämmelser. ”Fastighetsägarna har fortsättningsvis många oklarheter då det gäller hur man skall börja förnyelseprocessen”, berättar glesbygdsvattenprojektets avloppsvattensakkunniga Kirsi Mansilla

Hur skall då fastighetsägaren avancera, ifall avloppsvattensystemet är i behov av förnyelse? ”Till att börja med lönar det sig att vara i kontakt med en kompetent planerare för att planera det nya systemet”, förklarar Mansilla. Då sedan systemet är planerat på ett ändamålsenligt sätt av ett proffs, ansöker man från kommunens byggnadstillsyn om åtgärdstillstånd för planen. I många kommuner använder man sig av ett elektroniskt tillståndssystem, vilket underlättar ansökan och behandlingen av tillstånden. Åtgärdstillståndet bör vara godkänt och vunnit laga kraft innan man påbörjar byggandet av avloppsvattensystemet. Då man erhållit tillståndet, söker man efter en entreprenör och en FVA-ansvarig arbetsledare, som förverkligar förnyandet av systemet. Det är bra att dokumentera byggandet med foton och bifoga dem som en del av avloppsvattenplanen. Efter det att man byggt systemet färdigt tas systemet i bruk  och sköter det i enlighet med bruks- och underhållsdirektiven.  

Vattnen, som uppstår vid boende, innehåller rikligt med näringsämnen, organiska syreförbrukande ämnen och tarmbakterier. I orenat avloppsvatten är mängden fosfor tusen gånger högre än i dikes- och sjövatten i naturtillstånd. Motsvarande situation för kväve är över hundra gånger högre än i vatten i naturtillstånd. Glesbebyggelsens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i yt- och grundvattnet.  

Tilläggsuppgifter: 

21–22.12:

Niina Hätinen
miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

27–29.12:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.