Välj en sida

Bild: Ägare till fastigheter som inte hör till avloppsnätverket bör se till att avloppsvattnet inte orsakar skador på omgivningen.

Områdets innevånare och stugägare kan även i fortsättningen vända sig till rådgivarna i frågor som gäller glesbygdens avloppsvatten. Bäst når man rådgivarna per telefon eller e-post.

Det långvariga samarbetet inom glesbygdens avloppsvattenbehandling mellan Västra Nylands vatten och miljö rf. och kommunerna i västra Nylands fortsätter även under år 2021. Rådgivningens tyngdpunkt har förflyttats från rådgivningen på plats på fastigheterna till en allmän rådgivning. Inom den allmänna rådgivningen svarar man på frågor gällande avloppsvattenhanteringen per telefon samt e-post samt i mån av möjlighet även i samband med olika evenemang och avloppsvattenkvällar. Avloppsvattenrådgivarna nås bäst på det nya rådgivningsnumret 045 7750 7725 och per e-post på adressen hajavesineuvonta@luvy.fi. I vissa fall kan det enligt prövning också vara möjligt att utföra fastighetsvisa rådgivningsbesök. Vid besöket går man igenom det nuvarande systemet tillsammans med fastighetsägaren samt gör en utvärdering av behovet av att förnya systemet samt ger råd gällande förbättrande och underhåll av systemet.

Glesbygdsavloppsvatten videor på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal

Glesbygdsavloppsvattenprojektets rådgivare har gjort rådgivningsvideon gällande avloppsvattensystem och avloppsvattenbehandling, som man fritt kan bekanta sig med på Västra Nylands vatten och miljö rf:s Youtube-kanal. Videorna är avsedda för alla, som är intresserade av glesbygdens avloppsvattenärenden. Videornas språk är finska, men de är textade till svenska. På videorna presenteras de vanligaste avloppsvattensystemen, hushållsvattenbrunnen, avloppsvattensystemens skötsel samt kraven vid en förnyelse.  En egen video har gjorts för fastigheter med ringa vattenanvändning och den ger råd till stugägarna när det gäller små tvättvattenmängder och torrtoaletter. ”Videorna är ett lätt och snabbt sätt att bekanta sig med olika avloppsvattenbehandlingslösningar då när man själv har behov eller en lämplig stund”, berättar Virve Ståhl.

Regional information om glesbygdens avloppsvatten finns även på de förnyade Vattnenskvalitet-webbsidorna under vattendragsrestaurering. På sidan, som behandlar glesbygdens avloppsvattenbehandling presenteras resultaten från karteringarna under tidigare år på en informativ karta, och här hittas också rådgivningsmaterial samt nyttiga länkar.

Det avloppsvatten, som uppstår vid boende, innehåller rikligt med näringsämnen, organiska syreförbrukande ämnen och tarmbakterier. Fosforhalten i obehandlat avloppsvatten är över tusen gånger högre och kvävehalten över hundra gånger högre än i dikes- och sjövatten i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en betydande inverkan på tillståndet i ytvattnet och grundvattnet. Områdets åtta kommuner; Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis deltar i projektet, som finansiärer. Projektet sammanhänger med Glesbygdsavloppsvattenstrategin för västra Nylands kommuner 2014-2021 och det koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. Tilläggsuppgifter om glesbygdens avloppsvattenrådgivning hittas på projektets webbsidor.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993