Välj en sida

Bild: År 2019 restaurerades bl.a. Bölebäcken.

År 2018 förbereddes tillsammans med kommunerna inom Sjundeå ås avrinningsområde en ambitiös vattendragsvision: En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030. Kommunerna förband sig till att årligen finansiera projektet med sammanlagt 148 000 euro ända fram till år 2024. Förväntningarna på resultaten har varit höga, men de har också kunnat mötas under år 2019.  Till projektets förfogande har funnits LUVYs kompetenta och ivriga vattendrags- och projektsakkunniga samt nätverk av aktiva frivilliga som håller på med vattenskyddsarbete inom området.

”Inom 2019 restaurerade vi delar av rinnande vattendrag för öringen i Bölebäcken och Brännmalmsbäcken. Vi tog bort ett betydande vandringshinder, vilket ledde till att vi öppnade kilometervis med nya livsområden för öringen. Dessutom restaurerade vi långa bitar med lekområden. Sommaren 2019 var beklagansvärt torr och varm, och leken lyckades inte särskilt bra det året, men arbetet ger bättre möjligheter för ynglens överlevnad och för lyckad lek i framtiden. Också andra arter som lever i rinnande vatten har nytta av de här restaureringarna och mångfalden i de rinnande vattendragen bevaras då bättre. Förutom de här restaureringarna gjordes också flera andra bäckutredningar, som blir grund för nya restaureringsobjekt under år 2000”, berättat projektchef Sini Pöytäniemi.

Inom projektet uppgjordes noggranna faktabaserade restaureringsplaner för Hepari och Petäjärvi. Dessutom förbereddes restaureringsplaner som ska fullbordas år 2020, dvs. restaureringsplanerna för Björnträsk, Enäjärvi och Poikkipuoliainen, genom att samla ihop nödvändiga vattendragsprov. Det behövs mycket basuppgifter för att göra upp en bra restaureringsplan. T.ex. gjordes för Hepari utredningar av sjöns grundtillstånd, växtplankton, bottenfauna och inre belastning. Dessutom samlades all tidigare information om vårdfiske i sjön in och utgående från dem samt resultaten från provfiske och djurplanktonundersökningar gavs ett utlåtande om åtgärderna för restaurering av näringsväven. ”Layouten är snart klar för Hepari och Petäjärvi restaureringsplaner och de kan sedan läsas på adressen www.siuntionjoki.fi. Vår vattendragssakkunniga Katja Pellikka och resten av restaureringsteamet har gjort ett fantastiskt jobb med dem!” berättar Pöytäniemi.

Under det här året är målet att ta med lantbrukets vattenskyddsmöjligheter i verktygsbacken, restaurera nya rinnande vatten samt anlägga tre nya våtmarker. Lantbrukare som är intresserade av strukturkalk kan också direkt ta kontakt med oss. Det lönar sig att följa med LUVYs nyhetsbrev för information om detta och evenemang inom LUVYs andra projekt.

”Mot slutet av våren utlovas åtminstone ett evenemang kring Sjundeå å, och på sommaren blir det igen talkon vid åarna, där alla är välkomna att delta! Kanske lyckas vi också ordna t.ex. en dag för välbefinnande på arbetet tillsammans med företagen i området, det skulle vara trevligt”, berättar Pöytäniemi.

”Vi fick nyligen bekräftat att Rosk’n Roll kommer att delta i projektets finansiering, vilket är en fantastiskt fin nyhet. Företagets härliga initiativ uppmuntrar säkert också andra aktörer inom området att komma med i restaureringsarbetet”, gläder sig verksamhetsledare Jaana Pönni.

”Vi ansåg det motiverat att också Rosk´n Roll, som en miljömedveten aktör, deltar i projektets finansiering. Vi är också med i andra projekt som främjar cirkulation av näringsämnen och vattenskydd”, kommenterar Rosk´n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Förutom av Rosk’n Roll finansieras arbetet av Sjundeå, Kyrkslätt, Vichtis och Ingå kommuner, Lojo stad, LUVY och Nylands NTM-central. Det har gjorts ett avtal om projektfinansiering med kommunerna ända till år 2024. Dessutom har förverkligandet av restaureringarna finansierats av Föreningen Nylands friluftsområden samt Lojonejdens miljökluster.

Tillägsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
Projektchef
LUVY
sini.pöytäniemi(at)luvy.fi
04577500106