Välj en sida

Förnyandet av avloppsvattensystemet inleds genom att låta uppgöra en avloppsvattenplan. (LUVY / Kirsi Mansilla)

På områden, där man inte kan avleda de avloppsvatten som uppstår i bebyggelsen till ett avloppsnät, ligger ansvaret för en korrekt behandling av avloppsvattnet på fastighetsägaren. Avloppsvattnet bör behandlas så, att det inte uppstår risk för nedsmutsning av miljön. Med ett avloppsvattensystem, som är i skick, minskar man avsevärt på risken att de belastande näringsämnena hamnar i närmiljön och –vattendragen.

Lagstiftningen, som berör glesbygdens avloppsvatten, har förändrats flera gånger efter år 2004. Information om den nuvarande lagstiftningen och dess krav, då det gäller behandlingen av avloppsvatten hittas på Vattnenskvalitet-sidorna.

Systemet bör ha kapacitet att under normala förhållanden avlägsna 80 % av det obehandlade avloppsvattnets organiska material, 70 % av fosforn och 30 % av kvävet. Kommunerna kan i sina miljöskyddsbestämmelser ha skärpta reningskrav och sätta upp begränsningar för systemen i känsliga områden. I miljöskyddsbestämmelserna finns också skyddsavstånd, som man bör beakta vid placeringen avloppsvattensystemet.

När förnyar man systemet?

Systemet bör förnyas omedelbart på känsliga områden, det vill säga på grundvatten- och strandområden. En fastighet ligger på ett strandområde om den byggnad eller de byggnader som producerar avloppsvatten ligger närmare än 100 meter från vattendraget eller havet.  På fastigheter, som ligger utanför de känsliga områdena och som byggts före år 2004, bör avloppsvattensystemet förnyas i samband med ändrings- och reparationsåtgärder som förutsätter bygglov, dock så, att avloppsvattensystem, som har något fel eller är trasiga bör sättas i skick genast.

Hur bör fastighetsägaren gå till väga ifall avloppsvattensystemet är i behov av att förnyas:

1. Planering: Tag kontakt med en kompetent planerare för planering av det nya systemet.

2. Åtgärdstillstånd: Då planen för avloppsvattensystemet är gjord, ansök om åtgärdstillstånd från kommunen. Åtgärdstillståndet bör vara beviljat och ha vunnit laga kraft innan byggnads- och installationsarbetena inleds. Planen för avloppsvattensystemet bifogas till ansökan om åtgärdstillstånd.

3. Byggandet: Jämför priser och tag sedan kontakt med en kompetent FVA-ansvarig arbetsledare samt en avloppsvattenentreprenör. Kom ihåg att dokumentera byggnadsarbetena och bifoga det som en del av avloppsvattenplanen!

4. I bruk tagning: Spara planen hemma, som en utredning över avloppsvattensystemet, och kontrollera att det också finns bruks- och underhållsdirektiv för systemet.

Allmän och opartisk information om alternativa behandlingsmetoder för avloppsvatten hittar du till exempel i Avloppsvattenguiden, som upprätthålls av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf.

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.