Välj en sida

Provfiske i Lehmijärvi i september 2021. (LUVY / Jorma Valjus)

Fisket i sjön Lehmijärvi sjö är i tämligen gott skick på basen av nätprovfisket som gjordes under sommaren 2021. Provfiskefångsten bestod av 11 arter, av vilka de rikligaste var abborre och mört. Provfisket var en del av Hiidenvesi restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Av abborre fick man många årsklasser allt från samma sommars yngel till riktiga baddare på över 30 cm. I fångsten ingick också löja, braxen och gädda samt mera sparsamt några sarvar och sutare. Trots utplanteringar verkar gösbeståndet i sjön att vara rätt svagt. I samband med provfisket fick man endast en sik, men enligt de lokala fiskarnas observationer, är det av utplanteringar beroende sikbeståndet i Lehmijärvi sjö ändå rätt bra.

Provfiskenäten består av nätpaneler med olika knutavstånd och nät, som lämpar sig för exempelvis siklöja, ingår rätt lite.  Men man fick en del siklöja i samband med provfisket, vilket indikerar att sjöns bestånd av siklöja är ganska bra. 

”Andelen mörtfiskar i förhållande till mängden rovfiskar såsom gädda och abborre, som använder mörtfiskarna till föda, verkar att vara ganska bra i Lehmijärvi. På det sättet hålls fiskbeståndet i balans, vilket också främjar en förbättring av sjöns tillstånd”, konstaterar LUVYs vattendragssakkunniga Jorma Valjus.

För tillfälle klassas Lehmijärvi sjös ekologiska tillstånd som måttligt. Resultaten från provfiskena utnyttjas, då man under år 2022 uppgör en skötselplan för Lehmijärvi sjö.

Målsättningen med Hiidenvesi restaureringsprojekt är, att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen i Hiidenvesi sjö samt, att främja sjöns rekreationsanvändning. För att uppnå målen krävs många olika åtgärder såväl i sjön som inom dess tillrinningsområde. Att sjöarna vars vatten rinner till Hiidenvesi, såsom bland annat Lehmijärvi, är i gott skick, befrämjar också, att Hiidenvesi sjös tillstånd förbättras.

Tilläggsuppgifter:

Jorma Valjus
vattendrags- och fisksakkunnig
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.