Välj en sida

Bild: Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter vart tredje år Helsingfors universitet göra en undersökning med ekolodning och provtrålning av fiskbeståndet med målet att samla in noggrannare information om sjöns fiskbestånd till grund för planeringen av restaureringsåtgärder.

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö undersöktes i stor skala under sommaren 2019. Enligt undersökningarna är gösproduktionen i Hiidenvesi på en mycket god nivå, och den varma sommaren märktes i form av täta bestånd av gösyngel i hela Hiidenvesi. Skillnaderna i fiskbeståndets struktur är emellertid stora mellan de olika bassängerna i sjön. I grunda bassänger, såsom Mustionselkä, är fiskbeståndet mycket karpfiskdominerat och består främst av stora braxnar, björknor och farnar.

Fiskbeståndets storlek och struktur är ett av måtten på sjöns ekologiska tillstånd. Olika fiskarter föredrar olika livsmiljöer: i frodiga sjöar trivs andra fiskarter än i karga. Karpfiskar, såsom braxen, björkna och faren, är fisk som trivs i näringsrika sjöar, medan siklöja och lake kräver näringsfattiga förhållanden med svalt, syrerikt vatten för sin livsmiljö. Förutom mängdförhållandena mellan fiskarterna, undersöks fiskarnas storleksfördelning och yngelproduktion. Hiidenvesi består av flera bassänger som har mycket olika egenskaper, vilket är orsaken till att de har väldigt olika fiskbestånd.

Gösproduktionen i Kiihkelyksenselkä på en hög nivå

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö låter vart tredje år Helsingfors universitet göra en undersökning med ekolodning och provtrålning av fiskbeståndet med målet att samla in noggrannare information om sjöns fiskbestånd till grund för planeringen av restaureringsåtgärder. Naturresursinstitutet genomförde också ett eget nätprovfiske i Hiidenvesi sjö under sommaren 2019 enligt EU:s vattenpolitiska ramdirektiv. Resultaten för undersökningen sommaren 2019 är nu klara. ”Resultaten från undersökningen kommer med goda och lite sämre nyheter. Gösproduktionen i Kiihkelyksenselkä har vuxit från tidigare, och för fiskbeståndets del nuddar nu bassängen hög nivå i den ekologiska klassificeringen. Däremot har det ekologiska tillståndet sjunkit från måttligt till otillfredsställande i den grundare Mustionselkä då karpfiskstammarna vuxit”; projektchef Juha-Pekka Vähä läser resultaten från undersökningen. I de öppna vattenområdena i Hiidenvesi sjö, Kiihkelyksenselkä och Retlahti, var norsen i likhet med tidigare undersökningsår numerärt den klart dominerande arten genom att uppgå till 75 % av fångsten. Näringsväven i Hiidenvesi sjö är komplicerad, och dess funktion är inte ännu helt känd. ”Det skulle vara intressant att reda ut hur Hiidenvesi sjö klarar av att livnära en så tät norsstam och att år efter år producera en så stor mängd riktigt välväxta gösyngel”, funderar forskaren Tommi Malinen från Helsingfors universitet.

Fångstens vikt vid provfisket år 2019 var mycket stor i Mustionselkä och fisksamhället bestod främst av karpfisk. Under provfisket erhölls de största fångsterna av faren, björkna och braxen under undersökningsperioden. Däremot kollapsade fångsterna av abborre, gös, mört och löja jämfört med tidigare undersökningsår.

Enligt resultaten från undersökningen har den totala fångsten i Kiihkelyksenselkä hållits liknande som tidigare år. Viktfångsten av björkna har emellertid minskat, gösens viktfångst ökat och abborrfångsten var undersökningsperiodens största. Å andra sidan noterades under undersökningen att antalet större gösar var litet, då endast några individer över 40 cm hittades bland fångsten under provfisket. ”Det här beror inte nödvändigtvis på ett ökat fisketryck, utan storleken på gösens årsklasser varierar kraftigt också naturligt”, förklarar forskningsassistent Samuli Sairanen Naturresursinstitutet.

Större rovfiskstammar skulle gynna grunda områden

Tyngdpunkten för restaureringen av tillståndet i Hiidenvesi sjö ligger på att minska belastningen som kommer från sjöns tillrinningsområde, men andra åtgärder behövs också  för att vårda fiskbeståndet. Lämpliga åtgärder som passar de grundare områdena i Hiidenvesi sjö är utökad fångst särskilt av stora karpfiskar samt förbättring av levnadsförhållandena för rovfiskbestånden och bevarande av stora rovfiskar. Rovfisk, såsom gädda, håller de karpfiskstammar som rör om i sjöbottnen i styr och förbättrar på så sätt sjöns tillstånd, men stora braxnar och farnar är en utmaning också för de större gäddorna. Inom projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö, förbättrades i år gäddans levnadsförhållanden genom att restaurera dess yngelproduktionsområden på så sätt, att den främmande arten jättegröe bekämpades och genom att anlägga en så kallad gäddfabrik, en våtmark som förutom att rena vattnet också fungerar som tillväxtområde för gäddyngel.

Hiidenveden ulapan kalasto elokuussa 2019 kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella

Hiidenveden verkkokoekalastukset vuonna 2019

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö 2016-2021 finansieras av alla kommuner inom tillrinningsområdet: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Hiidenvesi fiskeområde och Västra Nylands vatten och miljö rf LUVY.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
LUVY
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727