Välj en sida

En EXO-vattenkvalitetsmätare. (LUVY / Erkka Laitinen)

Hur kan en värmebölja påverka åvattnets temperatur? På vilka sätt varierar vattenkvaliteten under olika årstider? Grumlar ett störtregn åvattnet? Under år 2022 följs vattenkvaliteten upp i sammanlagt fyra mätpunkter i rinnande vatten inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) projekt. Av dessa ligger tre i större åfåror och en i en mindre lantbruksfåra. I lantbruksfåran samt, av de större fårorna, i Olkkalanjoki har kontinuerlig mätning pågått genom vintern och då våren kommit har mätning inletts även i Vanjoki och Sjundeå å.

Projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö 2020‒2022 samlar i Vanjoki och Olkkalanjoki in information om vattenkvaliteten till stöd för restaureringsplaneringen. Målet är at få en klarare helhetsbild över den yttre belastning som rinner ut i Hiidenvesi samt dess variation genom olika årstider och år. Anläggningen i lantbruksfåran har igen bundits till att följa upp en pilotundersökning av markförbättringsmedel: med hjälp av mätningarna fås information om vattenkvaliteten före och efter behandling av åkrarna, så att åtgärdernas effekt kan uppskattas.

Projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–2022 samlar i sin tur med hjälp av en kontinuerlig mätning i Sjundeå ås nedre lopp in information om den belastning som kommer ut i Pickalaviken från det ovanliggande avrinningsområdet. Utgående från de vattenkvalitetsdata som fås går det att se att vattnet som rinner genom Sjundeå ås nedre lopp kommer från mycket näringsrika sjöar och deras avrinningsområden. Den information som fås kan användas vid planeringen av restaureringsåtgärder som riktas mot det övre avrinningsområdet samt vid bedömning av effekterna av redan genomförda åtgärder.

Den kontinuerliga mätningsapparaten installerad. (LUVY / Erkka Laitinen)

Med hjälp av kontinuerlig mätning är det möjligt att upptäcka snabba förändringar i vattenkvaliteten samt toppar i belastningen. Metoden gör det också möjligt att följa trender över en längre period, vilket gör att det går att följa effekterna av vattenskyddsåtgärder som gjorts i det övre avrinningsområdet.

De kontinuerliga mätanläggningarna sparar vattenkvalitetsinformation med en timmes mellanrum och datat kan ses på Vattnenskvalitet-sidorna.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Erkka Laitinen
projektarbetare
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.