Välj en sida

Det lönar sig att påbörja planeringen av servicen eller renoveringen av avloppssystemet redan på våren.

Glesbygdsavloppsvattenprojektets arbetare svarade även detta år i rådgivningstelefonen eller -e-posten på samma sätt som under tidigare år. Under år 2021 nådde Glesbygdsavloppsvattenprojektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), 56 fastigheter under sina rådgivnings- och karteringsbesök. Till rådgivningstelefonen och -e-posten kom totalt 143 kontakter, framgår det ur den nyligen publicerade slutrapporten gällande år 2021.

Glesbygdsprojektet nådde vid sina rådgivnings- och karteringsbesök år 2021 totalt 60 objekt på 56 fastigheter. Rådgivningsbesök erbjöds till 267 fastigheter. Den fortsatta koronapandemin inverkade på vilket sätt rådgivningen erbjöds samt även på villigheten att ta emot rådgivning, vilket minskade de förverkligade besökens antal betydligt. Man förhöll sig positivt till karterings- och rådgivningsbesöken och i de flesta fall var personerna, som tog emot besöket, personer med intresse av glesbygdens avloppsvattenhantering. Totalt fick man inom projektet 152 rådgivningskontakter, till rådgivningstelefonen och -e-posten kom 143 kontakter. Avloppsvattenrådgivarna nås via rådgivningstelefonen på numret 045 7750 7725 och per e-post på adressen hajavesineuvonta@luvy.fi.

”Nu på våren är det lämpligt att inleda planeringen av avloppsvattensystemets service eller renovering, så att åtgärderna sedan utförs på sommaren. Det lönar sig att modigt ta kontakt med vår avloppsvattenrådgivare om ni undrar över någonting”, säger LUVYs projektkoordinator Virve Ståhl.

De fastighetsvisa rådgivningsbesöken i Kyrkslätt fortsätter tack vare kommunens större satsning, i områden som senare utses tillsammans med kommunen. Även i andra kommuner gör avloppsvattenrådgivarna i mån av möjlighet fastighetsvisa rådgivningsbesök på fastighetsägarnas begäran. Under besöken går man tillsammans med invånaren igenom avloppshanteringens nuläge samt ger en uppskattning om behovet av att förnya systemet samt ger råd om hur systemet kan förbättras och underhållas. Det avloppsvatten som bildas vid boende, innehåller mycket näringsämnen, organiskt syreförbrukande material samt tarmbakterier. Mängden fosfor är tusenfalt och kväve över hundrafalt större i orenat avloppsvatten jämfört med vattnet i ett dike eller en sjö i naturtillstånd. Glesbygdens avloppsvatten kan lokalt ha en stor inverkan på yt- och grundvattnens kvalitet.

Tilläggsuppgifter:

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.