Välj en sida

Spridning av hästgödsel på åkrar är tillåtet från början av april fram till slutet av oktober.

I Hiidenvesi och Sjundeå å:s restaureringsprojekt fortsatte man under år 2021 med miljörådgivning i häststallen. Rådgivningsbesöken riktades detta år  mera till privata stall och även till små aktörer. Under år 2020 riktade man sig till stora stall, som idkar affärsverksamhet. Projekten och rådgivningen koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

LUVYs miljörådgivare besökte i år totalt 18 stall. Besök erbjöds åt 31 stall. Den feedback, som man fick från besöken, var positiv och besöket upplevdes som nödvändigt.

Avsikten med rådgivningen var, att komma med tilläggsinformation åt stallen gällande gödsel- och avfallshanteringen samt beaktandet av avloppsvattnet samt att påminna om nitratförordningens samt den övrig lagstiftningens krav. Samtidigt samlade man under besöket in information, med vars hjälp man kan utvärdera stallens allmänna situation samt de mest betydande miljöutmaningarna.

”På basen av besöken år 2020 var de privata stallen i behov av stöd och lösningar för att främja miljöskyddet på häststallen” konstaterar LUVYs miljörådgivare Kirsi Mansilla.

Stallens miljöutmaningar gäller främst gödseln samt dess behandling. Ofta återkommande brister är gödselstadens lastningsplatta av betong samt att den lagstadgade näringsanalysen för spridningen av gödseln saknas. Avsikten med betongplattan för lastning är, att säkra att man kommer åt gödseln med maskiner oberoende av väderleken. Den förhindrar också att gödseln blandas i marken eller sprids i miljön i samband med lastningen. I en del av stallen var gödselstaden full.

”Vid diskussionerna med stallets ägare framkom det, att det varit svårt att hitta någon som tar hand om gödseln” berättar Mansilla.

Speciellt för de små stallen med färre än fem hästar är återvinningen av gödseln ett problem, speciellt ifall man inte har egna åkrar, dit man kunde sprida gödseln.

Rådgivningen till häststall fortsätter i Hiidenvesi och Sjundeå å:s tillrinningsområden under år 2022.

Inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s restaureringsprojekt har man publicerat en guide och en broschyr till hjälp för stallens miljö- och vattenskydd. I ”Råd till häststall gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd”-guiden har man samlat information om stallens gödselhantering, lagstiftning, avfallshantering samt avloppsvatten. Guiden, broschyren och tilläggsuppgifter hittas på Vattnenskvalitet-webbsidan.

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Anu Suonpää-Espinola
Sjundeå å-projektets projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 8237

Jussi Vesterinen
Hiidenvesi restaureringsprojektets projektchef
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.