Välj en sida

Underhåll av avloppsvattensystemet är en del av fastighetsskötseln.

Underhåll av avloppsvattensystemet lönar sig att göra regelbundet under hela året, och är en viktig del av fastighetsskötseln. Det lönar sig att kontrollera avloppsvattensystemens skick och funktionsduglighet efter sommaren, före snön lägger sig.

Korrekt skötsel av avloppsvattensystemet säkerställer skydd av närmiljön från luktolägenheter och från att driftsproblem ska uppstå. Nedanom finns tips för att hålla avloppsvattensystemet i gott skick:

  1. Regelbunden granskning: Granska regelbundet avloppsvattensystemets olika delar, så som containrar, lock, rör och  att det finns tillräckligt med flockningsmedel. Kolla även ute på fälten att ventilationsrören inte innehåller vatten och att de når upp  ovanför snöytan. Saker att följa upp i minireningsverk är bland annat elektronik och pumpar, att det finns tillräckligt med flockningsmedel och att platsen för tömning fungerar och att det inte finns hinder i vägen.
  2. Följande av bruksanvisning: Följ tillverkarens bruks- och underhållsinstruktioner. Undvik att sätta något i systemet som kunde orsaka stopp eller skador i rören, som till exempel oupplöst fett. Genom att följa instruktionerna säkerställer du goda förutsättningar för systemets funktion och förlänger dess livslängd så mycket som möjligt.
  3. Tömningar: Det är bra att följa med ansamlingen av sediment i brunnarna under alla årstider, även under vintern. Avskiljningsbrunnar bör underhållas genom tömning, antingen som förbehandling eller som de är, för att förhindra fast material från att transporteras ut i jordmånen. Många reningssystem kräver även tömning vid behov. Dessutom rekommenderas det att regelbundet kontrollera mindre avloppssystem på stugor, som infiltrationssystem eller avskiljningsbrunnar för små mängder tvättvatten, samt att rengöra slam vid behov.

Från avloppsvatttenguide-sidan hittar du användnings- underhållsinstruktioner för de vanligaste avloppsvattensreningssystemen. Om du är osäker på funktionsdugligheten i din fastighets avloppvattenssystem, är det rekommenderat att du kontrollerar systemets skick och funktion tillsammans med en avloppsvattenrådgivare. Rådgivare från Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) avloppsvattenprojekt svarar på rådgivningssamtal och e-post: rådgivningstelefon 045 7750 7725 (tisdag och onsdag kl. 9 – 15) och e-post hajavesineuvonta@luvy.fi.

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.