Välj en sida

Gips kan spridas med spridare för våt kalk eller gödselspridare. Det är önskvärt att passa in gipsens spridning i växtföljden så att åkern kan bearbetas lätt direkt efter gipsens spridning. (LUVY / Henna Björkqvist)

Gips kan hämtas till avrinningsområdena för Kymmene älv, Borgå älv och Vanda å samt till västra Nyland. Gipsen kan spridas på åkern år 2024 eller 2025. Du kan ansöka om gipsbehandling för dina åkrar på webbplatsen www.kipsinlevitys.fi. För konsultation om gipsbehandling ansvarar ProAgria. Gips och dess spridning är kostnadsfria och skattefria, och det påverkar inte jordbruksstöden. KIPSI-projektet administreras av ELY-centralen i Egentliga Finland. 

Genom KIPSI-projektets webbplats kan du också ta reda på om dina åkerskiften lämpar sig för gipsspridning. 

Varför sprida gips på åkrar? 

Gipsbehandlingen minskar avrinningen av fosfor- och organiskt kol från åkern till vattendragen – detta gynnar både jordbrukaren och vattenskyddet. Gips hjälper fosfor att binda sig till markpartiklarnas ytor och håller fosforn ännu användbart för växterna. 

Gips har inte bara positiva effekter på vattendragen utan också ekonomiska fördelar: när näringsämnena stannar längre på åkern får man bästa möjliga avkastning på de medel som används för gödsling. I ProAgrias guide  Kipsi, kuitu ja rakennekalkki -opas viljelijälle  kan du läsa mer om gipsens fördelar. 

Faktorer som begränsar ansökan och spridning av gips 

Gips lämpar sig bäst för leråkrar, och som jordbrukare eller rådgivare bör du med hjälp av en näringsämnesanalys bedöma om gipsen passar för marken på det aktuella åkerskiftet I praktiken kontrolleras att magnesium- eller kaliumnivåerna på åkerskiftena inte är för låga eftersom kalciumen i gipsen kan sänka nivåerna ytterligare. 

Kipsinlevitys.fi:s sökfunktion fungerar bara om du har åkerskiften som passar för gipsbehandling. Kontrollera karttjänsten som KIPSI-projektet erbjuder för att se om dina skiften syns där som gula eller orange. Om de syns som orange passar inte dinaskiften för gipsspridning av någon av följande anledningar: 

  • dinaskiften ligger inom avrinningsområden på över 1 ha för sjöar med en uppehållstid på över 10 dagar 
  • dina skiften ligger inom Natura-områden 
  • dina skiften ligger inom grundvattenområden 
  • dina skiften ingår i ekologisk produktion 

För ekologiska åkrar kan den gips som används i KIPSI-projektet tyvärr inte användas. 

Låt inte ansökningstiden gå ut! 

Detta är sannolikt den sista möjligheten att ansöka om gips, ansökningen stänger troligen redan efter årsskiftet när projektets spridningsmål är uppnått. 

Artikeln uppdaterad 9.1.2024: datum för ansökan borttaget.

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.