Välj en sida

Totalfladans mosaikliknande vattenvegetation erbjuder många slags levnadsmiljöer för fiskynglen. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Tillståndet i de vårlekande fiskarnas yngelproduktionsområden och yngelmängderna kartlades på våren 2021 inom projektet Kartläggning av fiskens yngelproduktionsområden inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektet koordinerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Det största intresset riktades på ynglen av abborre, gös och gädda. Som metoder användes Gulf Olympia-yngelfälla samt vitskiva och slevmetoden. Karteringar gjordes inom området Dragsviksfjärden-Totalfladan under perioden maj-juni. 

Nästan samtliga fiskar fångades i slutet av maj och början av juni. Gäddorna (endast tre stycken) hittades inom området Totalfladan-Gropfjärden. Den klart dominerande arten i Gulf-fångsten (totalt 705 fiskar) var abborren och den näst vanligaste var norsen och båda påträffades på alla provytor. Av gös påträffades två individer på nästan samma område framför Storholmen som vid VELMU-karteringarna år 2012.

Även en uppskattning av yngelproduktionsområdenas kvalitet gjordes i samband med fångsterna med vit skiva. Vattnet var klart klarare i Totalfladan jämför med läget i Dragsviksfjärden och Gropfjärden.

”På basen av de visuella observationerna verkar det som om belastningen från åker- och dagvatten har ökat mängden påväxtalger inom en del av strandområdena. En riklig förekomst av påväxtalger samt igenslamning av vattenvegetationens ytor blockerar fiskynglens levnadsområden samt kväver den vegetations om ligger underst, bl.a. makroalgerna. Delvis av samma orsak har t.ex. den för de ryggradslösa djuren och fiskynglen viktiga blåstången minskat på många håll utmed vår kust” konstaterar projektets koordinator LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

På basen av projektets resultat har området Dragsviksfjärden-Totalfladan fortsättningsvis betydelse som reproduktionsområde för gös och gädda. På basen av yngelmängderna förefaller området vara synnerligen gynnsamt som reproduktionsområde för abborre, vilket också konstaterades vid VELMO-modelleringarna. För att säkra och förbättra områdets fiskyngelproduktion skulle det vara viktigt att fästa speciell uppmärksamhet på att minska den yttre belastningen.

Projektet förverkligade kustområdets restaureringsåtgärder beträffande nyttjande och vårdplanen, som godkänts av Ekenäs-Pojo fiskeriområde, samt bekräftade de resultat, som man kommit fram till genom modelleringar med hjälp av programmet för inventering av undervattensnaturens mångformighet (VELMU). Dessutom bidrar projektet med data till den restaureringsplan för området, som uppgörs inom ramen för LUVYs Kustvattenvisions projekt.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Projektet Kartläggning av yngelproduktionsområdena inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde har finansierats av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektet har fåt bidrag från fiskevårdsavgiftsmedlen från Egentliga Finlands NTM-central.