Valitse sivu

Totalfladan mosaiikkimainen vesikasvillisuus tarjoaa monenlaisia elinympäristöjä kalanpoikasille. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Kevätkutuisten kalojen poikastuotantoalueiden tilaa ja poikasmääriä kartoitettiin keväällä 2021 Kalojen poikastuotantoaluekartoitukset Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella -hankkeessa. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Erityisesti kiinnostuksen kohteena olivat ahvenen, kuhan ja hauen poikaset. Menetelminä käytettiin Gulf Olympia -poikaspyydystä sekä valkolevy- ja kauhamenetelmää. Kartoituksia tehtiin Dragsviksfjärden–Totalfladan alueella touko–kesäkuun aikana.

Lähes kaikki kalat saatiin toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa. Haukia (vain kolme yksilöä) löydettiin Totalfladan ja Gropfjärdenin alueelta. Gulf-saaliissa (yhteensä 705 kalaa) selvänä valtalajina oli ahven ja seuraavaksi runsaimpana kuore, joita kumpaakin löydettiin kaikilta koealoilta. Kuhia löydettiin kaksi lähes samalta alueelta Storholmenin edustalta kuin VELMU-kartoituksissa vuonna 2012.

Myös poikastuotantoalueiden laadullista arviointia tehtiin valkolevypyynnin yhteydessä. Totalfladan alueella vesi oli selvästi kirkkaampaa kuin Dragsviksfjärdenin ja Gropfjärdenin alueella.

Vaikutti silmämääräisesti arvioituna siltä, että pelto- ja hulevesikuormitus olivat lisänneet päällyslevämäärää tietyillä osin ranta-alueita. Runsas päällyslevästö ja liettyminen vesikasvillisuuden pinnoilla tukkivat kalanpoikasten elinalueita ja tukahduttavat alleen jäänyttä kasvustoa, mm. makroleviä. Osin samasta syystä johtuen esim. selkärangattomille ja kalanpoikasille tärkeä rakkohauru on monin paikoin vähentynyt rannikollamme”, toteaa hanketta koordinoinut LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Hankkeen tulosten perusteella Dragsviksfjärden–Totalfladan alueella on edelleen merkitystä kuhan ja hauen lisääntymisalueena. Poikasmäärien perusteella alue vaikuttaa ahvenelle erittäin suotuisalta lisääntymisalueelta, kuten myös VELMU-mallinnuksilla on todettu. Alueen kalanpoikastuotannon turvaamiseksi ja sen parantamiseksi olisi syytä kiinnittää erityisesti huomiota ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseen.

Hanke toteutti Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen hyväksymää käyttö- ja hoitosuunnitelmaa rannikkoalueen kunnostustoimenpiteiden osalta, vahvisti vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU) tehtyjä mallinnustuloksia. Lisäksi hanke tarjoaa tietoa LUVYn Rannikkovesivisio-hankkeessa alueelle laadittavaan kunnostussuunnitelmaan.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Kalojen poikastuotantoaluekartoitukset Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella -hanketta on rahoittanut Tammisaari-Pohjan kalatalousalue. Hanke on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.